Cèdula d'habitabilitat

LA CÈDULA D'HABITABILITAT  és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.


La cèdula s'anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació (vigència 25 anys) i de segona ocupació per a habitatges usats (vigència 15 anys).A l'oficina de Sabadell tramitem les cèdules realitzades pels tècnics a la ciutat de Sabadell, només expedim duplicats de les cèdules de la nostra ciutat.

Informació de la cédula

Les dades que consten a la cèdula són:
  • Adreça de l'habitatge
  • Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Estances i espais que componen l’habitatge en el moment de la seva emissió
  • Llindar màxim d'ocupació
  • Identificació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.
A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat de l’habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.
 
EN QUALSEVOL CAS, VINGUI O TRUQUI A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE QUE L'INFORMAREM.

Habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (VIMUSA)
c/ Blasco de Garay, 17
08202 Sabadell
Telf. 93 745 79 10
email: vimusa@vimusa.com