Oficina local d'habitatge

Programa Reallotgem.cat

Informació envers els propietaris
 
La cerca s'efectuarà principalment respecte habitatges, però complementàriament també s'acceptaran establiments hotelers en la modalitat d'hotels apartament.
 
 
Els habitatges hauran de reunir els següents requisits:
 
• Disposar de cèdula d'habitabilitat vigent.
• Estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir d'alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d'alta.
• Tenir una superfície màxima útil de 90 m2. S'admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90 m2.
 
 
Les unitats d'allotjament dels hotels apartament hauran de reunir els següents requisits:
 
• Tenir una superfície mínima útil de 24 m2.
• Disposar de cuina amb l'equipament bàsic d'ús privatiu.
• Disposar de bany d'ús privatiu.
 
 
Un cop feta la captació es comunicarà per part dels ajuntaments a la Direcció de Promoció de l'Habitatge i els/les gestors/es de la Direcció Operativa de Gestió Patrimonial faran la inspecció in situ de l'habitatge o hotel apartament per comprovar-ne l'estat, idoneïtat i ubicació.
 
 
En el cas d'habitatges, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya signarà un contracte d'arrendament directament amb la propietat. Aquest contracte es regirà per la Llei d'Arrendaments Urbans, i per tant l'arrendador no el podrà finalitzar abans de 5 anys, en cas de persones físiques, o de 7 anys, en cas de persones jurídiques. No obstant això, l'AHC, actuant com a arrendatària, sí que tindrà dret a desistir abans del transcurs d'aquest termini.
 
 
L'import màxim de la renda mensual s'ajustarà als límits de la Llei 11/2020. En el moment de la signatura, l'AHC tramitarà el pagament en una sola vegada de la renda dels primers 18 mesos de contracte i la fiança. Transcorreguts els primers 18 mesos, l'Agència podrà desistir lliurement del contracte sense haver d'indemnitzar el propietari de l'habitatge.
 
 
En el cas d'hotels apartament, l'AHC arrendarà les unitats d'allotjament per una durada màxima de 18 mesos. Per a establir l'import màxim de renda mensual, es prendrà com a referència la Llei 11/2020. Aquest import podrà incrementar-se en un 50% com màxim, en cas que l'hotel apartament disposi d'espais d'ús compartit, i d'acord amb el nombre de metres quadrats útils que representin. En el moment de la formalització de l'arrendament, l'Agència tramitarà el pagament de l'import global corresponent a totes les mensualitats del contracte, fins al màxim establert de 18 mesos.
 
Així mateix, l'Agència podrà assumir les despeses de manteniment ordinari, subministraments, neteja i assegurança multirisc de l'hotel apartament durant la vigència del contracte d'arrendament. Per a la tramitació d'aquests pagaments, l'hotel apartament presentarà semestralment les factures corresponents, que seran validades per l'òrgan de l'Agència que correspongui.
 
 
Els habitatges arrendats per l'AHC es cediran a persones en situació d'emergència econòmica i social amb resolució d'adjudicació d'habitatge per part de la Mesa d'emergències econòmiques i socials de Sabadell.

Cal omplir i descarregar el Formulari habitatge per lloguer per poder efectuar el tràmit a les nostres oficines.