Oficina local d'habitatge

 

Habitatge de protecció oficial (HPO)


Per poder ser adjudicatari d'un habitatge amb portecció oficial a la ciutat de Sabadell, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Sabadell, en la modalitat de demanda corresponent: en propietat, en lloguer o lloguer opció de compra. (Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Sabadell i dels Procediments d'Adjudicació).
El Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Sabadell és un registre públic, amb abast a tot el municipi. Aquest registre forma part del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Catalunya.
El Registre proporciona informació a l'Ajuntament sobre les necessitats d'habitatges amb protecció dels ciutadans de Sabadell i permet que hi hagi transparència en la gestió del parc d'habitatges, vers la provisió d'habitatges amb protecció oficial a la pobalció amb dificultats per a accedir-hi.

Com funciona?
Són objecte d'inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Sabadell, les persones individuals i les unitats de convivència, d'acord amb el Reglament (Art.3).

Les persones incrites en el Registre tindran dret a optar a l'adjudicació d'un habitatge amb protecció oficial, d'acord amb els procediments establerts. La inscripció, per si mateixa, no dóna lloc a cap altre dret ni suposa, en particular, l'adjudicació automàtica de cap habitatge.

Els requisits per poder inscriure's al Registre, d'acord amb l'Art. 7 i l'Art. 8 del Reglament:
 
  • Ser major d'edat o emancipat
  • Residir a Sabadell o haver residit dos anys ininterromputs des de la seva marxa. La residència s'acredita mitjançant l'empadronament al municipi.
  • Tenir necessitat d'habitatge per no disposar-ne o disposar-ne un de no adequat. D'acord amb el Reglament.
  • Complir el límit d'ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial, segons la modalitat d'habitatge per la qual opti en el moment de la sol·licitut. (Taula ingressos irsc).
  • No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes
  • No trobar-se incapacitat per a obligar-se contractualment segons el dret civil de Catalunya.

Vull inscriure'm com a sol·licitant
La sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants es pot obtenir:
 
1)  On-line i després imprimir-la (Si ja s'ha emplenat on-line i es vol consultar l'estat de la sol·licitud clicar aquí opció B).
2)  Baixar la sol·licitud, imprimir-la i emplenar-la.
 
En el cas que no es disposi d'impressora o per qualsevol altre motiu, aquest model està a disposició dels interessats en l'Oficina Local d'Habitatge de Sabadell o a l'apartat d'Impresos "Sol·licitud Inscripció Registre Sol·licitants d'HPO".

En tots dos casos, s'ha de presentar la sol·licitud a l'Oficina Local d'Habitatge juntament amb original i fotocòpia de la documentació requerida al fitxer adjunt.
 
La inscripció al Registre de Sol·licitants serà vigent a partir de l'acord emès pel gestor del registre o transcorreguts 3 mesos a comptar de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. L'acord d'inscripció o denegació serà notificat al domicili detallat a la sol·licitud d'inscripció.

Habitatge per emergències econòmiques i socials de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell posa en marxa el Reglament Municipal d’adjudicació d’Habitatges per emergències econòmiques i socials (aprovat en sessió ordinària celebrada el 25/05/2017).  
 
L’objecte d’aquest Reglament és establir el règim organitzatiu i de funcionament de la mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Sabadell. L’objectiu de la mesa és donar resposta mitjançant el fons d’habitatge de lloguer social a aquelles persones o unitats de convivència que es trobin en situacions socials greus o d’emergència social. Les atribucions, composició i funcionament de la mesa estan contemplades a l’article 9 del Reglament.   
 
Poden sol·licitar l’accés als habitatges del fons, les persones o unitats de convivència que compleixin els requisits fixats a l’article 4 del Reglament i es trobin en una situació social greu (article 5) o situació d’emergència social (article 6).
 
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
La sol·licitud per accedir a un habitatge per emergències econòmiques i socials es pot obtenir baixant la sol·licitud, imprimir-la i emplenar-la a l'apartat d'impresos, o recollint la sol·licitud en l'Oficina Local d'Habitatge de Sabadell. "Sol·licitud d'habitatge d'emergència social".
Un cop emplenada s'ha de presentar la sol·licitud a l'Oficina Local d'Habitatge juntament amb original i fotocòpia de la documentació requerida al fitxer adjunt.
 
La tramitació de la sol·licitud es portarà a terme d’acord amb l’article 8 del Reglament. Poden consultar esquemàticament el procés de tramitació a l’arxiu adjunt.


Publicació del resum d'estat dels expedients i propostes de resolució de la mesa de valoració