Preguntes freqüents

 • Què cal fer per accedir a un habitatge de protecció oficial?

  Si esteu interessats en la compra o lloguer d’habitatges amb protecció oficial us heu d’inscriure en el Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial .
  Podeu imprimir la instància, emplenar-la on line o venir-la a recollir a les nostres oficines.
  En tots els casos, s'ha de presentar a l'Oficina Local d'Habitatge juntament amb original i fotocòpia de la documentació requerida al fitxer adjunt.
 • Puc fer modificacions de les meves dades i situacions personals?

  Sí, les persones inscrites han de comunicar al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sabadell, qualsevol modificació de les dades inscrites.
  La variació eventual en els ingressos de la unitat familiar només s’ha de comunicar en  cas que representi el 10% del total.
 • Puc inscriure’m en més d’un municipi?

  No, cal inscriure's en el municipi on s'està empadronat, es pot indicar altres municipis a la sol·licitud, fins un màxim de tres.

 • Pot anar un altre persona a l’oficina local a portar la sol.licitud?

  Si, sempre que la sol.licitud estigui degudament emplenada i signada pels majors de 18 anys inscrits en ella.
 • Quin tipus d’ajut hi ha per ajudar a pagar el lloguer de l’habitatge?

  Els ajuts que preveu el Pla per al dret a l’habitatge vigent van adreçats a diferents col•lectius susceptibles de caure en l’exclusió social per motius residencials.
  Es tracta de prestacions per  pagar el lloguer o bé prestacions d’urgència especial per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats.
 • Tinc rebuts impagats de lloguer o hipoteca on em puc adreçar?

  Per poder tramitar les prestacions d’urgència especial ha de dirigir-se a serveis socials, demanant hora a la seva asistenta Social del CAP.
  Per a les prestacions de lloguer cal complir una sèrie de requisits, com el límit d’ingressos de la unitat de convivència, així com les limitacions en l’import que es paga de lloguer.
 • Quan puc demanar les prestacions de lloguer?

  Només es poden sol•licitar les prestacions quan s’obre la corresponent convocatòria, que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on es veurà qui ho o pot demanar i els requisits.
 • En cas de pèrdua d’habitatge on em puc adreçar?

  En alguns casos, en què hi hagi la possibilitat de pèrdua de l’habitatge per ordre judicial, cal adreçar-se als serveis socials de Sabadell.
  Són els serveis socials els que procuraran orientar les persones que se’ls adrecin cap a la solució més recomanable a cada cas, dirigint-lo si es el cas, capa la Mesa de valoració.
  Es important estar inscrit al registre de sol.licitants d’habitatges de protecció oficial.
 • Què és la Cèdula d’habitabilitat?

  La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.
 • La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

  Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions.
  Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
 • Què es la borsa de mediació?

  La borsa de lloguer és un servei que actua d’intermediari en el mercat privat de lloguer.
  Consisteix en la mediació entre propietaris d’habitatges i demandants de lloguer, per tal de facilitar la formalització de contractes d’arrendament d’habitatge tenint en compte les condicions d’ambdues parts.
  L'Oficina Local de l'Habitatge gestiona la borsa de mediació de lloguer social que té com a objectiu incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer a preus moderats.
 • Què haig de fer per accedir a un habitatge de mediació?

  S’ha d’inscriure al registe de sol.licitants d’habitatge de protecció oficial.
 • Quins avantatges tinc si sóc propietari i vull accedir al servei de mediació?

  - Selecció del llogater.
  - Assessorament jurídic i tècnic.
  - Redacció del contracte d'arrendament.
  - Mediació de conflictes propietari-llogater durant tota la vigència del contracte.
  - Garanties sense cost pels propietaris.
  - Assegurança de cobrament de les rendes mitjançant sistema avalloguer               
  - Assegurança multirisc durant tota la vigència del contracte.
  - Assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas d'impagaments.
 • Què és la inspecció tècnica de l'edifici I.T.E. ( l’inspecció obligatòria d’edificis antics)

  Consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent (arquitecte/a, aparellador/a, arquitectura tècnica o enginyeria d’edificació), i que dóna lloc al corresponent informe tècnic per detectar deficiències, situacions de risc i aspectes de millora en els edificis quan arriben als 45 anys d’antiguitat.
 • Quins edificis han de passar la I.T.E.?

  La Inspecció tècnica és obligatòria en els supòsits següents:
  • Edificis d’habitatges, abans d’arribar als 45 anys antiguitat.
  • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
  • Edificis unifamiliars, s’exceptuaran aquells que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent fins a la seva caducitat.
  • Si ho determinen els programes o les ordenances locals que poden contenir criteris més amplis i exigents.
  Antiguitat edifici plurifamiliar
  • Entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2015.
  • Entre els anys 1961 i 1971: fins al 31 de desembre de 2016.
  • A partir de 1971: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.
  Els anteriors a 1951 ja hauriem d’haver passat la inspecció tècnica.

  Antiguitat edifici unifamiliar
  • Anteriors al 1900: fins al 31 de desembre de 2016.
  • Entre els anys 1901 i 1930: fins al 31 de desembre de 2017.
  • Entre els anys 1931 i 1950: fins al 31 de desembre de 2018.
  • Entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2019.
  • Entre els anys 1961 i 1975: fins al 31 de desembre de 2020.
  • A partir de 1975: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.
  Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 m o més de la via publica o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també queden exclosos fins que la cèdula d’habitabilitat vigent caduqui.