Oficina local d'habitatge

Borsa d'habitatge de lloguer

A través del Programa Municipal de Mediació, programa adherit a la Xarxa de mediació per al lloguer de la borsa d'habitatge de la Generalitat de Catalunya, es vol donar facilitats als propietaris de pisos desocupats perquè els posin al mercat, assegurant la possibilitat d'obtenir un rendiment del patrimoni inactiu, amb totes les garanties.
 
La proposta té com a objectiu incrementar i millorar el parc d'habitatge de lloguer, a preus assequibles per als inquilins.
 
 

Requisit dels habitatges per inclusió a  les borses

Sóc propietari d'un habitatge. Què puc fer?
 
Cal anar a l'Oficina Local d'Habitatge manifestant la voluntat d'incorporar l'habitatge a les borses d'habitatges de lloguer.
 
 
Què significa incorporar l'habitatge a la borsa de lloguer?
 
 
1. Mediació: Estar disposat a posar en lloguer l'habitatge a un preu mínim d'un 20% per sota de mercat i els habitatges protegits com a màxim el determinat per la normativa vigent aplicable. Les rendes s'han d'acordar directament amb l'Oficina Local qui gestiona aquest servei.
 
 
Requisits per optar al Programa de Mediació
 
 
• Disposar de l'habitatge i estar lliure d'ocupants per ser llogat.
• Tenir vigent la cèdula d'habitabilitat.
• Que l'habitatge estigui en bones condicions per entrar a viure i en perfectes condicions d'ús.
• Certificat energètic.
 
 
Avantatges gratuïtes per al propietari que accedeix al Programa
 
• Selecció del llogater.
• Assessorament jurídic i tècnic.
• Redacció del contracte d'arrendament.
• Mediació de conflictes propietari-inquilí durant tota la vigència del contracte.
• Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant sistema avalloguer (màxim 6 mensualitats).
• Assegurança multirisc durant tota la vigència del contracte.
• Assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas d'impagaments.
 
 
Qui pot ser inquilí d'aquests habitatges?
 
Qualsevol ciutadà interessat que estigui prèviament inscrit al Registre de Sol·licitants d'habitatge d'HPO de Catalunya, que així ho hagi manifestat i compleixi els requisits.

Vull oferir el meu habitatge per lloguer

Cal omplir i descarregar el Formulari habitatge per lloguer per poder efectuar el tràmit a les nostres oficines.