Prestacions econòmiques d'urgència especial

En què consisteixen?
 
Aquest ajut està destinat  a aquelles persones físiques residents a Catalunya que es troben en risc d’exclusió social residencial i que tenen rebuts pendents de pagament del seu habitatge que pugui comportar la seva pèrdua. Aquesta prestació inclou una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que es reuneixin els requisits establerts a la resolució  TES/4481/23.
 
Qui pot gaudir d'aquests ajuts?
 
1. Ser titular d’un contracte d'arrendament, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament, d’un dret de subrogació sobre un habitatge o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació. L'ús d'aquest habitatge ha de ser el de domicili habitual i permanent.
 
2. Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d'acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l'habitatge vigent.
 
3. Tenir un deute amb un creditor privat de les rendes de lloguer, derivat per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles degudament justificades, a criteri dels serveis socials d'atenció primària o especialitzats.
 
4. Que l'atorgament de l'ajut liquidi el deute existent i suposi que quedi sense efecte l'acció judicial, quan s'escaigui.
 
5. No tenir un altre habitatge en propietat la persona sol·licitant, ni cap membre de la unitat de convivència.
 
6. Haver pagat, com a mínim, 3 mesos de lloguer des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud.
 
7. No tenir cap tipus de parentiu, fins a 2n grau, ni el sol·licitant ni cap membre de la UC amb el titular de l’habitatge.
 
8. En el moment de la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a 12 mesos.
 
9. Estar en condicions de continuar pagant el lloguer en el moment que es resolgui la sol·licitud de la prestació.
 
10. No pagar un lloguer mensual superior a 900 €.
 
11. Els contractes d’arrendament subscrits a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
 
12. No percebre cap ajut per al pagament de lloguer per les mateixes mensualitats del qual es sol·licita.
 
13. No es pot concedir la prestació a:
 
-  Els ocupants d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge de parc públic de lloguer i no l’han acceptat, llevat de causa justificada.
 
-   Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant de qualsevol administració pública en general.
 
-  Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.

A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
La quantia serà l’equivalent al import total dels rebuts pendents de pagament amb un màxim de 12 mensualitats i/o un import màxim de 4.500 € anuals.
 
Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de la prestació, es pot concedir una nova fins aquest import màxim.
 
Els beneficiaris de la quantia màxima no poden sol·licitar novament la prestació fins que no hagi transcorregut un any.

A les persones beneficiàries de la prestació, se’ls podrà donar una continuïtat al pagament del lloguer, sempre i quan es trobin en una de les situacions següents:
 
  • Subjectes a un procés judicial de desnonament.
  • Dones en situació de violència masclista.
 
L’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 2.400 € anuals per habitatge.
 
La prestació es reconeix a partir del mes següent a la resolució per 12 mensualitats. Aquest termini es podrà renovar fins un màxim de 24 mesos.
 
Quan la puc demanar?
 
La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any.
 
 
Què necessito per poder demanar-la?
 
Emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida. És necessari l’aportació o petició d’un informe socioeconòmic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell.
 
 
Què haig de fer per demanar-la?
 
 
  • Presencialment a Vimusa:
 
Cal emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida.
 
 
 
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8.,30 a 14 h.
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17,45 h.
Telèfon: 93.745.79.10
Cal demanar cita prèvia.
 
Formularis i documentació
 
Sol·licitud de prestació econòmica d’especial urgència.

Llistat de requeriments i resolucions de les prestacions econòmiques d’especial urgència.