Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús o habitació 2024 per a persones que a la data de la publicació de la convocatòria tinguin 35 anys o menys en data 26/02/2024.

En què consisteixen?


La finalitat d’aquesta subvenció és  facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social i facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús per a persones joves que en el  moment de presentar la sol·licitud tinguin 35 anys o menys en el moment de la publicació de la convocatòria (en data 26/02/2024).
 L’objecte de subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús als sectors de la població en risc d'exclusió residencial que estableix la base reguladora 3.
 
Normativa específica:
RESOLUCIÓ TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge per a l’any 2024.
RESOLUCIÓ TER/402/2024 de 14 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves.
 
Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?
Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
 • Tenir una edat de 35 anys, inclosos, o menys en el moment de publicació de la convocatòria.

 • Tenir residencia legal a Catalunya.
 
 • Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC) en l’exercici fiscal de l’any 2022 ( 24.301,57€). L'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l'exercici 2022 és de 7.967,73 euros anuals.
 
Cada titular del contracte de lloguer pot sol·licitar la subvenció individualment.
 
En el supòsit de varis titular del contracte de lloguer es tindran en compte els ingressos individuals. Un únic titular del contracte de lloguer es tindrà en compte els ingressos de la unitat de convivència.
 
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, i estar empadronat a l’habitatge on es demana la subvenció.
 
 • No pagar un lloguer mensual superior al que s’estableix a la normativa de la convocatòria Per famílies amb certificat de discapacitat i amb carnet de família nombrosa fins al que s’estableix a la normativa de la convocatòria.
 
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim sis rebuts pagats.
 
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 
 • Tenir domiciliat el pagament i pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
Aquesta subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.
L'import de la subvenció serà:
 
 • Si hi ha més d’un beneficiari d’aquestes subvencions, en un mateix habitatge, la suma de les subvencions no podrà superar el 75% de l’import mensual del lloguer o del preu de cessió. En el supòsit que l’import de les subvencions sobre un mateix habitatge superés el límit establert, l’import de les subvencions de cadascuna de les persones beneficiàries es minorarà en la proporció corresponent, tenint en compte que la subvenció per habitatge no pot superar els 4.500€ anuals.
 
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2024 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2024, amb un import màxim mensual de 250 euros i un import mínim mensual de 20 €.
 
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.
 
 
Quan la puc demanar?
El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 11 de març de 2024 a les 9,00 hores i finalitza el dia 12 d’abril de 2024 a les 15,00 hores.
 
 
Què haig de fer per demanar-la?
Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
 
Les sol·licituds es poden presentar:
a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya: Pagina web de l’Agència d’Habitatge.
 
b) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits  i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
 
Quin és el procediment de concessió dels ajuts?
 
El procediment de concessió de les subvencions que regulen aquestes bases està sotmès als principis generals que estableix l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i es tramita, en règim de concurrència pública competitiva, d'acord amb l'article 22.1 d'aquesta Llei, i de conformitat amb el que preveuen aquestes bases.
 
L'òrgan instructor de la convocatòria corresponent és la persona titular de l'Àrea d'Ajuts Socials a l'Habitatge, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge, les borses i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a aquest efecte. L'òrgan instructor examina les sol·licituds presentades a l'empara de la convocatòria i ha de requerir les persones interessades que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment.
 
Un cop avaluades les sol·licituds, i a la vista de l'informe de la Comissió de Valoració que regula la base reguladora 10, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució de concessió o denegació de la subvenció a l'òrgan competent per resoldre, que s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar la discrepància.
 
Justificació i pagament de la subvenció
 
Les subvencions es justifiquen amb la presentació dels rebuts de lloguer o cessió pagats corresponents al l’exercici de la convocatòria. Per al pagament de les mensualitats, s’hauran de presentar les justificacions dels rebuts de Lloguer o cessió pagats, una vegada notificada la resolució de concessió, i es farà en dos terminis:
Els rebuts de lloguer de gener a setembre, s’han d’haver justificat abans del 30 de novembre de 2024.
Els rebuts de lloguer d’octubre a desembre, s’ha d’haver justificat com a màxim abans del 29 de febrer de 2025.
 
 
Per a més informació:
 
 
Pàgina web de L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.`

Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17HORARI D’OFICINA:
 
 • Horari d’hivern presencial:

Matins: de dilluns a divendres de 8:15 a 14:00h
Tardes: dimarts i dijous de 16:00 a 17:45h

 
 • Horari d’estiu presencial (des del dia 27 maig al 30 de setembre)
 
Matins: de dilluns a divendres de 8:15 a 14:00h
 

Horari telefònic:  937457910

Matins: de dilluns a divendres de 8:15h a 15:00h


Impresos i Formularis:
 
Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer
Full de transferencia bancaria