Subvenció per al pagament al lloguer 2024 per a persones que a la data de la publicació de la convocatòria tinguin 65 anys o més, en data 26/02/2024.

En què consisteixen?
 
Aquesta subvenció va dirigida a persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys o més, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. L’objecte de subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús als sectors de la població en risc d'exclusió residencial que estableix la base reguladora 3.

Normativa específica:

RESOLUCIÓ TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge per a l’any 2024.

Resolució TER/402/2024 de 14 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves.

Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?

Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
 • Tenir una edat de 65 anys o més en el moment de la data de la publicació de la convocatòria, en data 26/02/2024
 • Tenir residencia legal a Catalunya.
 • Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC) en l’exercici fiscal de l’any 2022 (24.301,57€). L'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l'exercici 2022 és de 7.967,73 euros anuals.
En el còmput per a la determinació del límit d’ingressos màxim, s’inclouen els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual superior al que s’estableix a la normativa de la convocatòria Per famílies amb certificat de discapacitat i amb carnet de família nombrosa fins al que s’estableix a la normativa de la convocatòria.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

A quina quantia d’ajut tinc dret?
 • L’import de la subvenció es calcularà d’acord als barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores.
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2024 i la data en que s’acaba el termini de la presentació de sol·licituds, l’import de la subvenció serà de la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2024, amb un import màxim mensual de 200€ i un import mínim mensual de 20€.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, el seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.
 • La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d’arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l’import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Quan la puc demanar?

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 27 de febrer a les 9,00 hores i finalitza el 27 de març de 2024 a les 15,00 hores.


Què haig de fer per demanar-la?

Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Preferentment, a través d'Internet al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits

Descarrega't aquí el manual d'instruccions.
 
b) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits  i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.

 
Quin és el procediment de concessió dels ajuts?
 
El procediment de concessió de les subvencions que regulen aquestes bases està sotmès als principis generals que estableix l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i es tramita, en règim de concurrència pública competitiva, d'acord amb l'article 22.1 d'aquesta Llei, i de conformitat amb el que preveuen aquestes bases.
 
L'òrgan instructor de la convocatòria corresponent és la persona titular de l'Àrea d'Ajuts Socials a l'Habitatge, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge, les borses i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a aquest efecte. L'òrgan instructor examina les sol·licituds presentades a l'empara de la convocatòria i ha de requerir les persones interessades que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment.
 
Un cop avaluades les sol·licituds, i a la vista de l'informe de la Comissió de Valoració que regula la base reguladora 10, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució de concessió o denegació de la subvenció a l'òrgan competent per resoldre, que s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar la discrepància.

Els rebuts de lloguer de gener a setembre, s’han d’haver justificat abans del 30 de novembre de 2024.

Els rebuts de lloguer d’octubre a desembre, s’ha d’haver justificat com a màxim abans del 28 de febrer de 2025.


Per a més informació:

Llegeix aquest document amb preguntes freqüents.

Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari presencial:
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
Tardes: dimarts i dijous de 16:00 a 17.45h 
 
Horari telefònic: 937457910
Matins: de dilluns a divendres de 8:15h a 15:00h

Impresos i formularis: