SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER O PREU DE CESSIÓ D’HABITATGE O HABITACIÓ PER A PERSONES JOVES PER A L’ANY 2022

En què consisteixen?   


La finalitat d’aquesta subvenció és per facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús per a persones joves que en el  moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys inclosos.
 
Normativa específica:
RESOLUCIÓ DSO/2763/2022, del 13 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves.
RESOLUCIÓ DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves per a l’any 2022.
 
Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?
Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:

 • Tenir fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir residencia legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC).
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual
 • No pagar un lloguer mensual superior a 950 euros. En els supòsit d’habitació no pot ser superior a 450 euros mensuals. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 1.100 euros.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim sis rebuts pagats.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 • Tenir domiciliat el pagament i pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2021.
 
L'import de la subvenció serà:
 

 • Del 20 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels seus ingressos ponderats.
 • Del 30 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos ponderats.
 • Del 40 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos ponderats de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge i un mínim de 240€ anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.
 
Si hi ha més d’un beneficiari d’aquestes subvencions, en un mateix habitatge, la suma de les subvencions no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió. En el supòsit que l’import de les subvencions sobre un mateix habitatge superés el límit establert, l’import de les subvencions de cadascuna de les persones beneficiàries es minorarà en la proporció corresponent.
 
Quan la puc demanar?
El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia  7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.
 
Què haig de fer per demanar-la?
Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
 
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits
 
 
b) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits  i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
 
Quin és el procediment de concessió dels ajuts?
Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estigui completa i fins a l'esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l'esmena de la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació.
 

Per a més informació:
 
Web Generalitat

Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17



HORARI D’OFICINA:

 • Horari d’hivern presencial:
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
Tardes: dimarts i dijous de 16:00 a 17.45h
 

 • Horari d’estiu presencial (des del 7 de juny al 9 de setembre):
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
 

Horari telefònic:  937457910
Matins: de dilluns a divendres de 8:15h a 15:00h


Tramitació online AHC
 

Impresos i Formularis:
 
Sol·licitud subvenció al lloguer 2022 menors de 36
Full de transferència bancària


Llistat de notificacions de resolucions