Subvencions per al pagament al lloguer Bo Jove

 
En què consisteixen?
 
Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.
 
Normativa específica:
Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
 
RESOLUCIÓ DSO/1422/2022, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove.
 
RESOLUCIÓ DSO/1650/2022, de 26 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove

Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?

Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
- Tenir de 18 fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat de 35 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 
- Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 
- Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió, iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022.
 
- Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, el contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada.
  
- No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per a l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.
 
-Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 
-Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 
 - Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 
- No incórrer en cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 
- Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 
 
A quina quantia tinc dret?
 
La quantia mensual de la subvenció és de 250 euros, amb el límit de l'import mensual de la renda o del preu de cessió. Si hi ha més d'un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l'import mensual del lloguer o del preu de cessió. En el supòsit que l'import de les subvencions sobre un mateix habitatge superés el límit establert, l'import de les subvencions de cadascuna de les persones beneficiàries es minorarà en la proporció corresponent.


Quan la puc demanar?

El termini per presentar la sol·licitud s’iniciarà el dia 8 de juny a les 9 hores fins el dia 17 de juny a les 17 hores.

Què haig de fer per demanar-la?
Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits
 
 
b) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits  i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
 
 
Quin és el procediment de concessió dels ajuts?

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l'esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l'esmena de la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació.
 
 
                                                                                                                                      
FAQS  (Preguntes freqüents)
 
 Per a més informació:

Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17

 
HORARI D’OFICINA:
 
  • Horari d’hivern presencial:

Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
Tardes: dimarts i dijous de 16:00 a 17.45h
 
  • Horari d’estiu presencial (des del 7 de juny al 9 de setembre):
 
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
 

Horari telefònic:  937457910
Matins: de dilluns a divendres de 8:15h a 15:00h
Tardes: dimarts i dijous de 16:00h a 18:00h
 
 
Impresos i formularis: