Ajuts a la millora de l´eficiència energètica dels fons europeus Next Generation. Programa 5: llibre de l’edifici i projecte- CONVOCATÒRIA 2022

NOVETAT respecte a convocatòries anteriors. Els ajuts de rehabilitació del fons europeus Next Generation estan destinats a les actuacions de millora de la eficiència energètica, sens perjudici que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació.
 
Organisme promotor de l’ajut: Agència de l´Habitatge de Catalunya (AHC) I Departament de drets socials (DSO)
 
Bases reguladores:
PROGRAMA 5 per l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Bases reguladores: les definides en els Articles del 50 al 58, inclosos, del Reial Decret 853/2021, sens perjudici de les disposicions que s´estableixen en la convocatòria DSO/825/2022
 
Termini de presentació:
A partir del 20 de juny i fins el 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment dels fons
 
Destinataris:
Comunitats de propietaris i propietaris dels edificis plurifamiliars o unifamiliars.
 
Procediment a seguir:
En cas de comunitats de propietaris us heu de posar en contacte amb l´administrador de la finca i/o tècnic competent (Arquitecte o Arquitecte Tècnic). Si no disposeu d´administrador de finques us heu de posar en contacte amb el vostre tècnic competent o amb als col·legis professionals d´Arquitectes o Arquitectes Tècnics.
En el d’habitatge unifamiliar us heu de posar en contacte amb el vostre tècnic competent (Arquitecte o Arquitecte Tècnic) o amb als col·legis professionals d´Arquitectes o Arquitectes Tècnics.
Contactes OTRC (Oficina Técnica Rehabilitació Catalunya)
Col·legi d´Arquitectes
Col·legi d´Arquitectes Tècnics
Col·legi d´Administradors de Finques
 
Requisits:
Els edificis han de complir els següents requisits:
  • Estar finalitzats abans de l'any 2000.
  • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
  • Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d'aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.
 
Subvenció:
Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.
Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.  
 
Percentatges subvenció i quantia màxima:
Podeu ampliar informació sobre percentatges i quantia màxima en el següent link
 
Documentació tècnica necessària:
La definida en l'apartat 1.2 de l'annex 3 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.
 
Altres informacions:
Implantació i generalització del Llibre d'Edifici existent per a la rehabilitació, d'acord amb el punt 2.3 de l'annex 3 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març
Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis, segons el punt 3 de l'annex 3 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.
 
Tramitació:
Tramitació sol·licitud d’ajuts telemàtica en el següent enllaç de la Generalitat de Catalunya
 
Normativa:
RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
 
RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació
 
REAL DECRETO 853/2021, de 5 de octubre,  por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia