Ajuts a la millora de l´eficiència energètica dels fons europeus Next Generation. Programa 4: actuacions en habitatges - CONVOCATÒRIA 2022

NOVETAT respecte a convocatòries anteriors. Els ajuts de rehabilitació del fons europeus Next Generation estan destinats a les actuacions de millora de la eficiència energètica, sens perjuici que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació.
 
Organisme promotor de l’ajut: Agència de l´Habitatge de Catalunya (AHC) I Departament de drets socials (DSO)
 
Bases reguladores:
programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Bases reguladores: les definides en els Articles del 40 al 49, inclosos, del Reial Decret 853/2021, sens perjudici de les disposicions que s´estableixen en la convocatòria DSO/825/2022
 
Termini de presentació:
A partir del 7 de juny fins al 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment dels fons.
 
Destinataris:
Propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.
 
Procediment a seguir:
Us heu de posar en contacte amb el vostre tècnic competent (Arquitecte o Arquitecte Tècnic) o amb als col·legis professionals d´Arquitectes o Arquitectes Tècnics.
Contactes OTRC (Oficina Técnica Rehabilitació Catalunya)
Col·legi d´Arquitectes
Col·legi d´Arquitectes Tècnics
 
Requisits:
  • L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.
  • No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.
  • Els habitatges pels quals se sol·liciti l'ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud.
  • En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.
  • El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.
  • Heu de disposar de tècnic competent (Arquitecte o Arquitecte Tècnic)
 
Actuacions subvencionables:
Aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre i quan, almenys, compleixin una de les següents condicions:
  • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%.
  • Reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
  • En el cas que modifiqui o substitueixi elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.
En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d'Eficiència Energètica existent abans de l'actuació i el mateix certificat posterior a l'actuació.
 
Cost mínim actuació, percentatge subvenció i quantia màxima:
El cost mínim de l'actuació ha de ser de 1.000 €. L'import de la subvenció és d'un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.
 
Documentació tècnica necessària:
La definida en  l'apartat 1.2.5 de l'Annex 2 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març. documentació tècnica necessària a grans trets per aquest programa 4:
· Projecte o memòria tècnica justificativa de l'actuació amb la conformitat del destinatari últim. En el cas d'una memòria justificativa tècnica de l'actuació proposada, la documentació mínima d'aquesta memòria serà: descripció, pressupost desglossat per àmbits d'actuació i plànols.
Quan es modifiqui o substitueixi elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1, ha d'incloure la justificació de les solucions constructives adoptades i la seva transmitància tèrmica (U) que han de ser coherents amb el certificat d'eficiència energètica (CEE) inicial i de projecte. La justificació es farà a través de la descripció de la composició del tancaments inicials i de projecte i el detall del càlcul segons tipus de materials, gruixos i conductivitats tèrmiques ʎ (lambda).
· Reportatge fotogràfic a color de les zones afectades per les actuacions descrites en el projecte o memòria tècnica abans de l'actuació.
· El Certificat d'Eficiència Energètica de l'habitatge existent (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE), d'acord amb la normativa vigent, diligenciada a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), en el seu estat actual, i el seu fitxer de càlcul en format XML.
· El Certificat d'Eficiència Energètica de projecte (CEE) de l'habitatge existent, incloent les actuacions contemplades en aquest, realitzat amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al certificat d'Eficiència Energètica de l'habitatge existent en el seu estat actual, subscrit per tècnic competent. I el seu fitxer de càlcul en format XML.
En cas que les obres estiguin finalitzades en el moment de la sol·licitud de l'ajut, el Certificat d'eficiència energètica de l'habitatge final (CEE) substituirà el Certificat d'eficiència energètica en projecte de l'habitatge existent.
· El pressupost de l'oferta de l'empresa (o les empreses) que s'hagi designat per dur a terme les obres, degudament desglossat per a cada actuació amb l'estat d'amidaments i preus unitaris, els honoraris professionals i altra despesa degudament justificada. L'IVA podrà ser considerat elegible quan no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.
· En el cas que hi hagi més d'una actuació, caldrà aportar el document resum del cost total de les obres. Programa 4. Fons Europeus, segons el model normalitzat RE-1170.
· L'autorització administrativa o la llicència municipal d'obres o justificació de la seva sol·licitud en fase no iniciada de les obres.
 
Altra informació:
Aquest ajuts són compatibles amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.
 
Tramitació:
Tramitació telemàtica en el següent enllaç de la Generalitat de Catalunya.
 
Normativa:
RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
 
RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

REAL DECRETO 853/2021, de 5 de octubre,  por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia