Ajuts a la millora de l´eficiència energètica dels fons europeus Next Generation. Programa 3: rehabilitació d´edificis - CONVOCATÒRIA 2022

NOVETAT respecte a convocatòries anteriors. Els ajuts de rehabilitació del fons europeus Next Generation estan destinats a les actuacions de millora de la eficiència energètica, sens perjudici que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació.
 
Organisme promotor de l’ajut: Agència de l´Habitatge de Catalunya (AHC) I Departament de drets socials (DSO)
 
Bases reguladores:
PROGRAMA 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell edifici. Bases reguladores: les definides en els Articles del 30 al 39, inclosos, del Reial Decret 853/2021, sens perjudici de les disposicions que s´estableixen en la convocatòria DSO/825/2022
 
Termini de presentació:
A partir del 23 de maig fins al 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment dels fons.
Obligatori disposar tràmits previs que caldrà validar en les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR) composades pels Col·legi d´Administradors de Finques, Col·legi d´Arquitectes i Col·legi d´Arquitectes Tècnics. Cliqueu el següent link
 
Destinataris:
Comunitats de propietaris i propietaris dels edificis plurifamiliars o unifamiliars.
 
Procediment a seguir:
En cas de comunitats de propietaris us heu de posar en contacte amb l´administrador de la finca i/o tècnic competent (Arquitecte o Arquitecte Tècnic). Si no disposeu d´administrador de finques us heu de posar en contacte amb el vostre tècnic competent o amb als col·legis professionals d´Arquitectes o Arquitectes Tècnics.
En el d’habitatge unifamiliar us heu de posar en contacte amb el vostre tècnic competent (Arquitecte o Arquitecte Tècnic) o amb als col·legis professionals d´Arquitectes o Arquitectes Tècnics.
Contactes OTRC (Oficina Técnica Rehabilitació Catalunya)
Col·legi d´Arquitectes
Col·legi d´Arquitectes Tècnics
Col·legi d´Administradors de Finques
 
Requisits:
Els edificis han de complir els següents requisits:
  • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'IITE (Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis) presentat a l’administració dins els 4 mesos des de l‘emissió de l’informe de la Inspecció ITE.
  • Cal justificar les actuacions realitzades en cas de mesures cautelars de la IITE
  • Ha de disposar de Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.
  • Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, si en té o tenen altres usos compatibles, tinguin ús residencial d’habitatge.
  • Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.
  • La sol·licitud de qualsevol edifici unifamiliar comporta també la renuncia expressa d‘efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció, i en cas d’incompliment, serà procedent la revocació de la subvenció, amb el reintegrament de la subvenció abonada, més els interessos legals meritats.
Queden excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d’us de tot  l’edifici i aquelles intervencions que tinguin per objecte l’enderroc de tot l’edifici existent mantenint-ne nomes les façanes.
No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si be les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final.
També en quedaran exclosos els edificis unifamiliars, que segons l’article 3.l) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge, siguin habitatges que s'utilitzen per a l'obtenció de rendiments d'activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable d’us turístic.
 
Actuacions subvencionables:
les actuacions subvencionables són les actuacions de rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25%, sens perjudici que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR (energia primària no renovable).
 
Percentatges subvenció, quantia màxima i ajuts addicionals vulnerabilitat:
Podeu ampliar informació sobre percentatges, quanties màximes i ajuts addicionals per persones amb situació de vulnerabilitat en el següent link
 
Documentació tècnica necessària:
La definida en l'apartat 1.1.3 de l'Annex 1 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.
 
Altres informacions:
Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer de 2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la  corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s´hagin iniciat.
El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges.
En el cas que els informes d’avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica de la tramitació prèvia no siguin viables no es podrà formalitzar la sol·licitud d´ajuts.
 
Tramitació:
Tramitació obligatòria prèvia a la sol·licitud d´ajuts, via telemàtica en les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR):
Tramitació sol·licitud d’ajuts telemàtica en el següent enllaç de la Generalitat de Catalunya
 
Normativa:
RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
 
RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació
 
REAL DECRETO 853/2021, de 5 de octubre,  por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia