Prestacions econòmiques d'urgència especial

En què consisteixen?
 
La finalitat  de la renovació del dret de percebre aquestes prestacions és possibilitar la permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència i cerca prevenir l'exclusió social que suposa o pot suposar la pèrdua de l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent i que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la TES/126/2021, del 15 de gener, tal com s’especifica en la Resolució TES/4481/23.
 
 
Qui pot gaudir d'aquests ajuts?
 
1. Les persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la ResolucióTES/126/2021, del 15 de gener i que son titulars d’un contracte d'arrendament, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament, d’un dret de subrogació sobre un habitatge o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació. L'ús d'aquest habitatge ha de ser el de domicili habitual i permanent.
 
2. Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d'acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l'habitatge vigent.
 
3. Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació.
 
4. Estar en condicions de continuar pagant el lloguer des del moment en què es resolgui la sol·licitud de la prestació.
 
5. No tenir un altre habitatge en propietat la persona sol·licitant, ni cap membre de la unitat de convivència.
 
6. No tenir cap tipus de parentiu, fins a 2n grau, ni el sol·licitant ni cap membre de la UC amb el titular de l’habitatge.
 
7. No pagar un lloguer mensual superior a 900 €.
 
8. No percebre cap ajut per al pagament de lloguer per les mateixes mensualitats del qual es sol·licita.
 
9. No es pot concedir la prestació a:
  • -Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.
  • Les persones que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l'ajut.
 
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
L’import de la prestació s’estableix en el 60 % de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 3.600 euros anuals per habitatge.
La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de la resolució favorable i per a dotze mensualitats. Es pot renovar anualment fins a un màxim de vint-i-quatre mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.
L’import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer s’estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 800 euros, i només es pot atorgar una vegada.
  • Prestació complementària per donar continuïtat en el pagament del lloguer:

    L'import de la prestació s'estableix en el 60 % de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.
  • Prestacions per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge:

    L'import de la prestació s'estableix en el 60 % de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 3.600 euros anuals per habitatge.
La prestació es reconeix a partir del mes següent de la finalització del dret de la darrera resolució de concessió.
La prestació es renova per a dotze mensualitats i es pot tornar a renovar per un període màxim de dotze mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.
La renovació de les prestacions s'ha de formalitzar anualment amb la presentació de la sol·licitud a través de qualsevol dels mecanismes o mitjans establerts, acreditant el compliment dels requisits establerts en la Resolució.
 
Quan la puc demanar?
La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any.
 
Què necessito per poder demanar-la?
Emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida. És necessari l’aportació o petició d’un informe socioeconòmic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell.
 
Què haig de fer per demanar-la?
Caldrà presentar la sol·licitud degudament complimentada i original i fotocòpia de tota la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge de Sabadell.
 
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8.,30 a 14 h.
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17,45 h.
Telèfon: 93.745.79.10
Cal demanar cita prèvia.
 
Formularis i documentació
 
Sol·licitud de prestació econòmica d’especial urgència.

Llistat de requeriments i resolucions de les prestacions econòmiques d’especial urgència.