Prestacions econòmiques d'urgència especial

En què consisteixen?
Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19 des de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, excepte quan la persona sol·licitant es trobi en un procés judicial de desnonament sempre que es reuneixin els requisits establerts a la resolució  TES/126/2021.
 
Qui pot gaudir d'aquests ajuts?
1. Ser titular d’un contracte d'arrendament, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament, d’un dret de subrogació sobre un habitatge o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació. L'ús d'aquest habitatge ha de ser el de domicili habitual i permanent.
 
2.  La persona sol·licitant s’ha de trobar en algun dels supòsits següents:
 
- En situació d’atur.
 
- Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO).
 
- Treballadors per compte aliena o per compte pròpia que hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19.
 
3. Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d'acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l'habitatge vigent.
 
4. No tenir un altre habitatge en propietat la persona sol·licitant, ni cap membre de la unitat de convivència.
 
5. No tenir cap tipus de parentiu, fins a 2n  grau, ni el sol·licitant ni cap membre de la UC amb el titular de l’habitatge.
 
6. No pagar un lloguer superior a 800€.
 

 A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
La quantia màxima de la prestació s’estableix amb un límit màxim de 4.500€ anuals per habitatge.
 
La prestació es reconeix  a partir del mes següent de la data de la resolució favorable i per a 12 mensualitats. Es pot renovar anualment fins a un màxim de 24 mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.
 
Quan la puc demanar?
 
La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any.
 
 
 
Què necessito per poder demanar-la?
 
 
  • Presencialment a Vimusa:
 
Cal emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida.
 
 
 
 
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8,30 a 14 h.
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17,45 h.
Telèfon: 93.745.79.10
 
Cal demanar cita prèvia.
 
 
Formularis i documentació
 
Sol·licitud de prestació econòmica d’especial urgència.

Llistat de requeriments i resolucions de les prestacions econòmiques d’especial urgència.