Subvenció per al pagament al lloguer 2023 per a persones que a la data de la publicació de la convocatòria tinguin 65 anys o més.

En què consisteixen?
 
Aquesta subvenció va dirigida a persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys o més, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.
 
 
Normativa específica:

RESOLUCIÓ TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge per a l’any 2023.

Resolució TER/859/2023 de 14 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves.
 
Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?

Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
 • Tenir una edat de més de 65 anys en el moment de la publicació de la convocatòria.
 
 • Tenir residencia legal a Catalunya.
 
 • S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (23.725,79€), en l’exercici fiscal de l’any 2021.
 
En el còmput per a la determinació del límit d’ingressos màxim, s’inclouen els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.
 
 • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 
 • No pagar un lloguer mensual superior al que s’estableix a la normativa de la convocatòria Per famílies amb certificat de discapacitat i amb carnet de família nombrosa fins al que s’estableix a la normativa de la convocatòria.
 
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
 
 • L’import de la subvenció es calcularà d’acord als barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores.
 
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2023 i la data en que s’acaba el termini de la presentació de sol·licituds, l’import de la subvenció serà de la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2023, amb un import màxim mensual de 200€ i un import mínim mensual de 20€.
 
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, el seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.
 
 • La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.
 
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d’arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l’import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.
Quan la puc demanar?

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'11 d'abril i finalitza el 12 de maig de 2023

Què haig de fer per demanar-la?
Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits
 
 
b) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits  i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
 
 
 

Quin és el procediment de concessió dels ajuts?
 • Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 de les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 • Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris de valoració esmentats, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

Per a més informació:

Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17


 
HORARI D’OFICINA:
 
 • Horari d’hivern presencial:

Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
Tardes: dimarts i dijous de 16:00 a 17.45h
 
 • Horari d’estiu presencial (des del dia 1 de juny al 8 de setembre):
 
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
 

Horari telefònic:  937457910
Matins: de dilluns a divendres de 8:15h a 15:00h
 
 
 
Impresos i formularis: