SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT AL LLOGUER PER A LA GENT GRAN MAJORS DE 65 ANYS 2022

En què consisteixen?

Aquesta subvenció va dirigida a persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys (nascudes el 1957) o més, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.
La finalitat d’aquesta subvenció és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. Als efectes d’aquesta subvenció es consideren en risc d’exclusió social a les unitats de convivència amb uns ingressos no superiors a 2,83 vegades IRSC.
 
Taules de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) aplicables a aquesta convocatòria, d'acord amb les bases reguladores 4 i 11 de l'annex de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març i de la resolució DSO/414/2022 de 18 de febrer.
 
 
Taula 2,83 IRSC
 
 
   1 membre
 
   2 membres     3 membres     4 membres
 
   30.078,36 €
 
    31.008,62 €    32.342,32 €     33.420,40 €
 
 
 
*En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar, amb independència del nombre de les persones discapacitades.
 
 
Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2020, estan constituïts per l'import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.
 
Normativa específica:
Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament al lloguer.

Resolució DSO/87/2022 per la qual s’inicia el procediment per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2022.
 
Resolució DS0/414/2022 per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2022.
 
¿Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?

Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
 • Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.
 • Tenir residencia legal a Catalunya.
 • Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge de l’exercici 2020.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual superior a 800 €. Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900€ en tot el territori de Catalunya.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 
No poden percebre la subvenció:
 
 • Les unitats de convivència que algun membre de la mateixa tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.
 • Les unitats de convivència que algun membre de la mateixa sigui sòcia o partícip  de la persona física o jurídica que actuï com arrendadora.
 • Que algun dels membres de la unitat de convivència sigui propietari o usufructuari d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi per causa de separació o divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat d’algun dels membres de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.
 • Les unitats de convivència quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’import de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros. S’exceptua d’aquesta prohibició les dacions en pagaments de l’habitatge habitual.
 • Altres ajuts provinents d’altres administracions públiques o entitats publiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat. També son incompatibles amb les prestacions i ajuts per al pagament del lloguer del consorci de l’Habitatge de Barcelona.
 A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
Aquesta subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria..
La quantia de l’ajut ve determinada per la diferencia entre la renda de lloguer i el lloguer just.
L’import mensual de la subvenció serà d’un màxim de 200 euros i d’un mínim de 20 euros.
Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer.

Quan la puc demanar?
 
La convocatòria romandrà oberta del 25 de febrer de 2022 al 29 d’abril de 2022, ambdós inclosos.


Què haig de fer per demanar-la?

Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de Sabadell.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat) i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
 
b) Properament es podrà presentar la sol·licitud electrònica de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans, LG 2022, serà necessari donar-se d’alta de l’idCAT Mòbil enllaç https://idcatmobil.seu.cat/
 
 
Quina documentació he d’aportar?
 • NIF o NIE de tota la unitat de convivència.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • Ingressos 2020 i vida laboral del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència que en l’exercici fiscal de l’any 2020 hagin estat en actiu.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. 
 • Imprès normalitzat  o document  equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció (full SEPA). 
 • Sol·licitud degudament complimentada i signada.
 
Quin és el procediment de concessió dels ajuts?

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l'esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l'esmena de la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació.
 
Per a més informació:

Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17

Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17.45 h
Telèfon: 93.745.79.10 Cal demanar cita prèvia.
 
 
 
Impresos i formularis: