Ajuts en forma de préstecs pel finançament d’obres de rehabilitació d'edificis d’habitatges de Catalunya - CONVOCATÒRIA 2021

Objectius: regular les condicions per l’accés a la línia de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, per les següents actuacions:
· Obres de rehabilitació relatives a l’estat de conservació de l’edifici.
· Obres de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.
· Obres de millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat.


Organisme promotor de l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i Institut Català de Finances (ICF)
 
Termini de presentació:
Del 3 de desembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, o abans d'aquesta data, si s'exhaureix la dotació pressupostària assignada a la convocatòria.
 
Beneficiaris:
Les comunitats de propietaris solvents amb un índex de morositat igual o inferior al 5%. Excepcionalment es podran valorar operacions per comunitats amb morositat fins el 8 %, sempre que aquestes aportin garanties.
 
Requisits tècnics:
· Com a mínim el 50 % de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge en el moment de sol·licitar l´ajut. La planta baixa no computa si és d’ús diferent del d’habitatge
· Amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud del préstec, els edificis han de disposar de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE), d'acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.
Els informes de la inspecció tècnica dels edificis (IITE) elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, perquè siguin considerats vàlids s'han d'haver presentat a l'AHC en el termini màxim de quatre mesos des que s'hagin emès i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud del préstec.
· Abans de la sol·licitud del préstec l'edifici ha de tenir seguretat estructural o l’ha d’aconseguir mitjançant el procés de rehabilitació.
·  No seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l'enderrocament de façanes, l'augment de volums, les ampliacions o subdivisions d'edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació a l'article 3.h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, a més de les actuacions de rehabilitació que s'efectuïn conjuntament amb aquestes, llevat que un programa específic ho prevegi.
· No seran protegides les obres de rehabilitació que posin en evidència, de manera clara i manifesta en els informes previs a la sol·licitud d'ajuts, que s'han de dur a terme perquè no s'ha exercit degudament el deure de conservació i manteniment dels habitatges, que és de compliment obligatori per als propietaris, llevat del cas que les obres de conservació s'executin simultàniament amb altres actuacions prioritàries.
 
Actuacions protegibles:
· Obres de rehabilitació relatives a l’estat de conservació de l’edifici:
- obres relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, inclou cantells balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals i les instal·lacions d’electricitat, de conduccions d´aigua i de sanejament existents a l’edifici. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències lleus, importants, greus o molt greus.
- obres relatives a l'estat de conservació de les cobertes, els terrats, les façanes, els patis i les mitgeres, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l'element a rehabilitar que conforma l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic, amb la finalitat de garantir l'estanqueïtat, l'aïllament i la seva estabilitat, en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, incloent-hi els treballs d'eliminació d'amiant, les instal·lacions de ploms i les fustes tractades amb creosota. Aquestes actuacions a l'envolupant (part massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals. Les actuacions han de complir el CTE, concretament el document bàsic d'estalvi energètic (DB-HE1, limitació de la demanda energètica) i dels paràmetres de transmitància tèrmica màxima i permeabilitat de l'aire dels elements de l'envolupant tèrmica que li siguin d'aplicació.
En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències lleus, importants, greus o molt greus.
· Obres per millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre altres, les que afecten l'envolupant de l'edifici, tant en la part massissa com a les obertures, i que comportin actuacions d'aïllament tèrmic i/o acústic que han d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració o bé alternativament una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica sobre la situació prèvia a l'actuació, les instal·lacions d'energies renovables i les d'adequació funcional i tecnològica, així com les actuacions de mitigació del radó. En el projecte o memòria tècnica que ha de subscriure el tècnic o tècnica competent, cal justificar el compliment del CTE i indicar-hi les millores d'eficiència energètica i de sostenibilitat previstes per a les quals se sol·licita l'ajut. Si escau, s'ha d'acompanyar dels documents justificatius de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, així com dels documents oficials reconeguts dels certificats d'eficiència energètica (CEE) que els correspongui segons l'actuació.
En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE pot ser amb deficiències o sense.
· Obres de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat que consisteixen en adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent. Quan l'aplicació del Codi tècnic de l'edificació CTE-DB-SUA, en particular el DA-DB-SUA/2 d'adequació efectiva i el Codi d'accessibilitat de Catalunya, no sigui urbanística, tècnica o econòmicament viable, o sigui inviable o incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de l'edifici, es podran aplicar, amb una justificació prèvia, sota el criteri i la responsabilitat del projectista o, si escau, de la persona tècnica que subscrigui el projecte o la memòria, les solucions que permetin assolir el grau més alt possible d'adequació efectiva.
En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE pot ser amb deficiències o sense.
 
Pressupost protegible:
· El pressupost d’execució material, les depeses generals i el benefici industrial. El pressupost d'execució material subvencionable s'ha d'ajustar al de la llicència municipal de les obres.
· Els honoraris dels professionals que intervenen en l’execució de l’obra.
· Les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars de gestió sempre que totes aquestes despeses estiguin degudament justificades.
· L'impost sobre el valor afegit (IVA), que afecti a les obres o els honoraris professionals.
· Resten exclosos del pressupost protegible, els conceptes corresponents a l'impost sobre construccions d'obres i serveis (ICIO), les taxes de la llicència municipal, les taxes de l'etiqueta energètica (EE) i altres taxes de tramitació administrativa, així com les despeses per obtenir l'IITE i del CEE conjuntament amb l'etiqueta energètica (EE), el cost de la redacció dels projectes, els informes tècnics, estudis de diagnosis i certificats necessaris, totes elles despeses necessàries prèviament a la sol·licitud de préstec.
 
Imports de les subvencions i límits:
· Tipus d'interès dels préstecs: 2% fix.
· Import: l'import de cada de préstec serà com a màxim el que s'indiqui en la resolució d'atorgament d´ajuts en forma de préstec de l'AHC. Si bé l'import de cada operació serà d'un mínim de 30.000 euros per comunitat de propietaris i un màxim de 20.000 euros per habitatge de la comunitat.
· Comissió d'obertura màxima: 0,25% del tipus d'interès nominal del préstec, amb un mínim de 150 euros.
· Termini màxim d'amortització: amb caràcter general, màxim de 15 anys, sense possibilitat de carència.
· Comissió per cancel·lació anticipada total o parcial: 0,25% més els costos de ruptura associats a la cancel·lació del swap.
· Garanties: penyora de diners per import mínim equivalent a 6 mesos de quotes del préstec, així com totes aquelles altres que l'ICF estimi adients i suficients. En el cas que aquest saldo s'apliqui en algun moment per regularitzar quotes del préstec, la comunitat haurà de restablir, en un termini màxim de tres mesos des que disposa d'aquests recursos, l'import corresponent amb les derrames extraordinàries que escaiguin per a aquest efecte.
Així mateix, les comunitats prestatàries hauran d'adquirir el compromís ferm i irrevocable d'empenyorar els possibles drets de crèdit futurs provinents de possibles subvencions per a les obres que es financen, amb la finalitat d'aplicar l'import de la subvenció a l'amortització anticipada del préstec.
· Desemborsament: en un termini de fins a 18 mesos i sempre amb la presentació prèvia de justificant documentació d´inici obra (comunicat inici obra, certificat tècnic inici obra, llicència municipal i pròrrogues concedides- si escau- i pressupost de contracte). El desemborsament estarà subjecte a la disposició de fons.
· Amortització: el préstec s'ha d'amortitzar amb un sistema francès per mesos vençuts.
· Despeses: les despeses que per intervenció que fa el fedatari públic en aquestes operacions aniran a càrrec del prestatari.
 
Accés a la convocatòria d´ajuts en forma de préstec:
Accés en règim de concurrència pública no competitiva. Les sol·licituds es resoldran en funció de l'ordre d'entrada al Registre, amb la documentació completa, fins que s'exhaureixi la dotació
pressupostària.
Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades.
Quan es tracti d'obres no iniciades, no es poden haver començat abans del 3 de desembre de 2021.
Quan es tracti d'obres ja iniciades, es pot sol·licitar préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar. En aquest cas les obres no poden haver finalitzat abans del 3 de desembre de 2021 i caldrà aportar la certificació del tècnic/a facultatius de les obres que haurà d'acreditar la part d'obra executada i aquella pendent d'executar per la qual es sol·licita finançament.
 
Presentació de Sol·licituds:
Per iniciar el tràmit primer us heu de donar d’alta com a clients al portal de l’ICF en l´espai client Un cop iniciat el tràmit, per presentar la documentació us heu de connectar a l'Àrea privada de l'ICF, amb el vostre número d'expedient i el NIF de la persona de contacte o CIF de la comunitat sol·licitant
Recordeu que la documentació referent a AHC l'haureu de presentar a AHC - ICF - Núvol, al qual podreu accedir amb el codi de sol·licitud i el vostre CIF/NIF.
La documentació a presentar a l’ICF la teniu definida en el punt 7.1.1 de la convocatòria DSO/3559/2022.
La documentació a presentar a l´AHC la teniu definida en el punt 7.1.2 de la convocatòria DSO/3559/2022.
El formularis necessari es poden obtenir en tràmits de l’Agència de l’Habitatge
 
Normativa aplicable:
RESOLUCIÓ DSO/3430/2021, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya.
 
RESOLUCIÓ DSO/3559/2021, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.