Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús 2022 (MITMA) per a majors de 36 anys.

En què consisteixen?

La finalitat d’aquesta subvenció és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.
 
 
Normativa específica:
RESOLUCIÓ DSO/1483/2022, del 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions pel pagament del Lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació.
 
Resolució DSO/1671/2022, de 30 de maig, de modificació de la Resolució DSO/1483/2022, de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació.
 
Resolució DSO_1903_2022 de 17 de juny de modificació de bases 21 06 2022.
 
Resolució DSO 1967 de 21 de juny convocatòria MITMA LM 2022.
 
 
Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?
Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
 • Tenir 36 o més anys.

 • Tenir residencia legal a Catalunya.
 
 •  S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (22.548,67€), en l’exercici fiscal de l’any 2020, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 
En el còmput per a la determinació del límit d’ingressos màxim, s’inclouen els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.
 
 • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 
 • No pagar un lloguer mensual superior al que s’estableix a la normativa de la convocatòria Per famílies amb certificat de discapacitat i amb carnet de família nombrosa fins al que s’estableix a la normativa de la convocatòria.
 
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
Aquesta subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.
 
L'import de la subvenció serà:
 
 • Del 20 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels seus ingressos ponderats.
 
 • Del 30 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos ponderats.
 
 • Del 40 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos ponderats de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.
 
Quan la puc demanar?
Els terminis per presentar la sol licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.
 
Què haig de fer per demanar-la?
Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits
 
 
b) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits  i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
 
Quin és el procediment de concessió dels ajuts?
Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estigui completa i fins a l'esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l'esmena de la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació.
 

Per a més informació:

Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17


 
HORARI D’OFICINA:
 
 • Horari d’hivern presencial:

Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
Tardes: dimarts i dijous de 16:00 a 17.45h
 
 • Horari d’estiu presencial (des del 7 de juny al 9 de setembre):
 
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
 

Horari telefònic:  937457910
Matins: de dilluns a divendres de 8:15h a 15:00h


 
Tramitació online AHCImpresos i Formularis:
 
 
Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer
Full de transferència bancària
Llistat de resolucions