Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús d'habitatge o habitació per l'any 2023 per a persones que a la data de publicació de la convocatòria tinguin de 36 anys a 64 anys.

En què consisteixen?

La finalitat d’aquesta subvenció és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social per a persones que tinguin entre 36 i 64 anys.
 
Normativa específica:
RESOLUCIÓ TER/931/2023 de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge per a l’any 2023.
Resolució TER/859/2023 de 14 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves.
 
Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?
Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:


 • Tenir 36 anys a 64 anys.

 • Tenir residencia legal a Catalunya.
 
 •  S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 23.725,79 € (2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), en l’exercici fiscal de l’any 2021, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
Es tindran en compte els ingressos 2021 de la unitat de convivència.
En casos de violència de gènere es tindran en compte els ingressos de la persona sol·licitant.
 
En el còmput per a la determinació del límit d’ingressos màxim, s’inclouen els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.
 

 • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 
 • No pagar un lloguer mensual superior al que s’estableix a la normativa de la convocatòria Per famílies amb certificat de discapacitat i amb carnet de família nombrosa fins al que s’estableix a la normativa de la convocatòria.
 
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb la barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores.
Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2023 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2023, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €.
Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.
La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.
 
Quan la puc demanar?
El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 11 d’abril de 2023 i finalitza el dia 12 de maig de 2023.
 
Què haig de fer per demanar-la?
Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits
 
 
b) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits  i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
 
 
Quin és el procediment de concessió dels ajuts?
 
Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

 • Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 de les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 
 • Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris de valoració esmentats, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.
 

Per a més informació:

Pàgina web de L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17


 
HORARI D’OFICINA:
 

 • Horari d’hivern presencial:

Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
Tardes: dimarts i dijous de 16:00 a 17.45h
 

 • Horari d’estiu presencial (des del dia 1 de juny al 8 de setembre):
 
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14:00h
 

Horari telefònic:  937457910
Matins: de dilluns a divendres de 8:15h a 15:00hImpresos i Formularis:
 
 
Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer
Full de transferència bancària

Llistat de requeriments
Llistat resolucions persones entre 36 i 64 anys