Prestacions econòmiques d'urgència especial

En què consisteixen?
Aquest ajut està destinat  a aquelles persones físiques residents a Catalunya que es troben en risc d’exclusió social residencial i que es trobin en una situació de pèrdua de l’habitatge. Aquesta prestació inclou una prestació complementària per a despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer, sempre que es reuneixin els requisits establerts a la resolució   TES/4481/23.
 
Qui pot gaudir d'aquests ajuts?
1. Ser titular d’un contracte d'arrendament, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament, d’un dret de subrogació sobre un habitatge o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació. L'ús d'aquest habitatge ha de ser el de domicili habitual i permanent.
 
2. Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d'acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l'habitatge vigent.
 
3. Acreditar la urgència i l’especial necessitat mitjançant un informe social emès pels serveis socials.
 
4. La persona sol·licitant s’ha de trobar en algun dels supòsits següents:
 
  • Processos de desnonament per manca de pagament, per expiració del termini legal o contractual i per execució hipotecària.
  • Altres processos reconeguts en què s’hagi perdut l’habitatge amb títol legal, com els casos de dació en pagament.
  • Dones que es troben en situació de violència masclista.
  • Els casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya i de les meses d’emergències pròpies amb resolució favorable i en tràmit de re allotjament.
5. No tenir un altre habitatge en propietat la persona sol·licitant, ni cap membre de la unitat de convivència.
6. No tenir cap tipus de parentiu, fins a 2n grau, ni el sol·licitant ni cap membre de la UC amb el titular de l’habitatge.
7. Que no hagin transcorregut 24 mesos entre la data què es deixa l’habitatge i la data de la sol·licitud de la prestació.
8. Haver pagat 3 mensualitats del lloguer o 6 quotes hipotecàries de l’habitatge anterior.
9. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual es sol·licita la prestació i estar en condicions de continuar pagar el lloguer des del moment en que es resolgui la sol·licitud de la prestació.
10. No pagar un lloguer superior a 900 €.
11. Els contractes d’arrendament subscrits a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.

 A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
La quantia màxima de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 3.600 € anuals per habitatge.
 
La prestació es reconeix  a partir del mes següent de la data de la resolució favorable i per a 12 mensualitats. Es pot renovar anualment fins a un màxim de 24 mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.
 
Prestació complementaria per pagament de la fiança i despeses d’accés a un nou habitatge només es pot atorgar una vegada amb un import màxim de 800 €.
 
Quan la puc demanar?
 
La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any.
 
 
Què necessito per poder demanar-la?
 
 
  • Presencialment a Vimusa:
 
Cal emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida.
 
 
 
 
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8.,30 a 14 h.
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 7,45 h.
Telèfon: 93.745.79.10
Cal demanar cita prèvia.
 
 
Formularis i documentació
 
Sol·licitud de prestació econòmica d’especial urgència.

Llistat de requeriments i resolucions de les prestacions econòmiques d’especial urgència.