Prestacions econòmiques d'urgència especial

En què consisteixen?
Aquest ajut està destinat  a aquelles persones físiques residents a Catalunya que es troben en risc d’exclusió social residencial i que tenen rebuts pendents de pagament del seu habitatge que pugui comportar la seva pèrdua, sempre que es reuneixin els requisits establerts a la resolució  
TES/4481/23.
 
 
Qui pot gaudir d'aquests ajuts?
 
1. Ser titular del préstec hipotecari destinat a l'adquisició de l'habitatge. L'ús d'aquest habitatge ha de ser el de domicili habitual i permanent.
 
2. Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d'acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l'habitatge vigent.
 
3. Tenir un deute amb un creditor privat de les quotes d'amortització de la hipoteca derivat per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles degudament justificades, a criteri dels serveis socials d'atenció primària o especialitzats.
 
4. Que l'atorgament de l'ajut liquidi el deute existent i suposi que quedi sense efecte l'acció judicial, quan s'escaigui.
 
5. Haver pagat, com a mínim, les quotes dels 12 mesos des de la signatura del préstec hipotecari fins a la presentació de la sol·licitud.
 
6. No tenir un altre habitatge en propietat la persona sol·licitant, ni cap membre de la unitat de convivència.
 
7. Estar en condicions de continuar pagant la quota en el moment de es resolgui la sol·licitud de la prestació.
 
8. Import màxim mensual de la quota hipotecària de 900 €.
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?

La quantia serà l’equivalent al import total dels rebuts pendents de pagament amb un màxim de 12 mensualitats i/o un import màxim de 4.500 € anuals.
 
Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de la prestació, es pot concedir una nova fins aquest import màxim.
 
Els beneficiaris de la quantia màxima no poden sol·licitar novament la prestació fins que no hagi transcorregut un any.Quan la puc demanar?
 
La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any.
 
 
 
Què necessito per poder demanar-la?
 
Emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida. És necessari l’aportació o petició d’un informe socioeconòmic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell.
 
 
Què haig de fer per demanar-la?
 
 

  • Presencialment a Vimusa:
 
Cal emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida.
 
 
 
 
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8.,30 a 14 h.
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17,45 h.
Telèfon: 93.745.79.10
 
Cal demanar cita prèvia.
 
Formularis i documentació
 
Sol·licitud de prestació econòmica d’especial urgència.

Llistat de requeriments i resolucions de les prestacions econòmiques d’especial urgència.