Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT D’HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA
 
La Societat Municipal Habitatges Públics de Sabadell SA (VIMUSA), com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per al desplegament de les competències municipals i funcions que figuren en els seus Estatuts, i d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 
VIMUSA realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.  
Amb l’objectiu de donar compliment a legislació sobre protecció de dades, VIMUSA ha elaborat i publicat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats per VIMUSA. 
VIMUSA aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació requerida pel RGPD i per la LOPDGDD de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades que trobarà al final d'aquesta pàgina.
Per una altra part, VIMUSA ha designat un Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@vimusa.com
A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de la Societat Municipal Habitatges Públics de Sabadell SA, inventariades en el Registre d’Activitats de Tractament: 
1. Responsable del tractament
Habitatges Municipals de Sabadell, S.A.
NIF: A08233991
Direcció postal: Carrer de Blasco de Garay, 17 - 08202 Sabadell - Barcelona
Telèfon: 937 45 79 10; correu electrònic vimusa@vimusa.com.
 
2. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@vimusa.com – Carrer Blasco de Garay, 17 – 08202 Sabadell.
 
3. Base jurídica del tractament.
Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades es fonamenten en l’exercici de competències municipals i funcions que figuren en els seus Estatuts, i que estan exposades en les diverses activitats de tractament del Registre d’Activitats de Tractament que VIMUSA ha fet públic, són les següents: 
 

  • Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
 
  • Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.
El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.
El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.
 
4. Finalitats del tractament
Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades, que VIMUSA realitza en exercici de les competències  municipals i funcions que figuren en els seus Estatuts, d’acord amb les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals per la societat municipal consten exposades en el Registre d’Activitats de Tractament que VIMUSA ha fet públic.
 
5. Període de conservació de les dades
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de VIMUSA, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius.
6. Drets de protecció de dades i com exercir-los
Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per VIMUSA tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, VIMUSA cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
Per exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb VIMUSA presentant el formulari corresponent al correu electrònic dpd@vimusa.com o al correu postal, carrer de Blasco de Garay, 17, 08202 Sabadell (Barcelona). Els formularis per a l’exercici de drets es poden obtenir al final d'aquesta pàgina. Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat
 
7. Destinataris de les dades:
La identificació de destinataris de les dades consten exposades en el Registre d’Activitats de Tractament que VIMUSA ha fet públic. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 d la LOPDGDD.
 
8. Transferències internacionals de dades. No estan previstes
 
9. Procedència de les dades personals
Les dades personals objecte de tractament per VIMUSA, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants. En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD referit a la informació que haurà de facilitar-se a l’interessat quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

10. Formularis d'exercici de drets