Sobre Vimusa

Dades per contactar

  • Habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (Vimusa)

  • Adreça: carrer de Blasco de Garay, 17 (Vapor Codina)
  • 08202 SABADELL

  • Tel. 93 745 79 10
  • Fax: 93 727 14 48

  • e-mail:
  • web: http:///www.vimusa.com

Licitacions i Selecció de personal en curs

Títol Procediment Data límit Detalls
ACORD MARC PER L’HOMOLOGACIÓ D’EMPRESARIS PER AL SUBMINISTRAMENT I TREBALLS DE MANTENIMENT DE SERRALLERIA I MOBLES DE CUINA. Obert Simplificat 23/05/2024
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PROMOCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 108 HABITATGES ENERGÈTICAMENT EFICIENTS I APARCAMENTS, SITUAT AL CARRER MALTA Núm. 128-144 DE SABADELL, PROMOCIÓ “CAN GAMBÚS 2” Obert 17/05/2024
Convocatòria d'ajunt/a a gerència Selecció personal 21/02/2024
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 50 LLICÈNCIES D’ÚS DEL PROGRAMARI ANTIVIRUS: SENTINELONE SINGULARITY COMPLETE AMB XDR. Obert Simplificat Sumari 14/02/2024
ACORD MARC PER L’HOMOLOGACIÓ DE PROFESSIONALS PER A DUR A TERME SERVEIS DE PROCURADOR/A DELS TRIBUNALS EN PROCEDIMENTS JUDICIALS D’HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL S.A. Obert Simplificat Sumari 02/02/2024
Borsa auxiliars administratius (atenció al públic) Selecció Personal 18/12/2023
Borsa personal de neteja (complex d’habitatges) Selecció Personal 18/12/2023
Borsa recepcionistes (complex d’habitatges) Selecció Personal 18/12/2023
Borsa personal administratiu Selecció Personal 18/12/2023
ACORD MARC PER L’HOMOLOGACIÓ D’EMPRESARIS PER AL SUBMINISTRAMENT I TREBALLS DE MANTENIMENT DE SERRALLERIA I MOBLES DE CUINA. Obert Simplificat 14/12/2023
Convocatòria de selecció gestor/a patrimonial Selecció personal 01/12/2023
ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MANTENIMENT I REHABILITACIÓ DEL PARC PÚBLIC DE VIMUSA: TELECOMUNICACIONS, DESEMBUSSOS I SERRALLERIA/MANYERIA. Obert Simplificat Sumari 30/11/2023
ACORD MARC PER L’HOMOLOGACIÓ D’EMPRESARIS PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MANTENIMENT DEL PARC D’HABITATGE PÚBLIC: FUSTERIES EXTERIORS DE PVC. Obert Simplificat 28/11/2023
Convocatòria d'auxiliar administratiu/va per atenció al públic Selecció Personal 11/10/2023
Contractació dels serveis de redacció del pla local d'habitatge del municipi de Sabadell (PLH), per als anys 2024-2030 Obert Simplificat 01/10/2023
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT AL CARRER TURINA 19-21 DE SABADELL, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION EU. Obert Simplificat 12/09/2023
Licitació mitjançant procediment obert per la contractació dels serveis auxiliars de control d’accessos, consergeria i porteria del patrimoni gestionat per HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL S.A. Obert 08/09/2023
Contractació de les obres d’adequació i canvi d´ús a locals, dels dos habitatges de la planta baixa de l’edifici situat al carrer Balaguer 52, de Sabadell. Obert Simplificat 04/07/2023
Contractació dels serveis de redacció del projecte executiu i la direcció d’obres per la construcció d un edifici de 100 habitatges amb protecció oficial, locals i aparcament (complex de gent gran de La Roureda) al carrer Costabona - Àger, de Sabadell. Obert 05/06/2023
Licitació mitjançant procediment obert per la contractació dels serveis auxiliars de control d’accessos i comprovació dels immobles gestionats per HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL S.A., Obert 03/05/2023
Contractació dels serveis de manteniment informàtic i les còpies de seguretat dels sistemes informàtics d'HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S. A. Obert 23/04/2023
Contractació dels serveis de corredoria d’assegurances per Habitatges Municipals De Sabadell S.A. Obert Simplificat Sumari 02/04/2023
Convocatòria de responsable de comunicació corporativa i atenció al públic Selecció personal 24/03/2023
Convocatòria de selecció Administratiu/va gestió d'impagats Selecció personal 04/01/2023
Licitació del contracte de serveis d'auditoria de comptes dels exercicis 2022, 2023 i 2024 de la societat municipal "Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA)" Obert - Simplificat sumari 26/10/2022
Licitació del contracte de serveis de neteja de les dependències i edificis gestionats per Habitatges Municipals de Sabadell S.A. Obert 23/09/2022
Concurs de projectes amb jurat per la redacció del projecte d'un edifici d'habitatges i direcció d'obres amb protecció oficial a la parcel·la 17.2 de Can Gambus, en el municipi de Sabadell Concurs de Projectes 18/05/2022
Contracte de serveis pels treballs de manteniments preventius i correctius de les instal·lacions tèrmiques dels edificis d'habitatges per a Gent Gran Sant Oleguer i Parc Central al terme municipal de Sabadell. Obert 22/04/2022
Convocatòria de selecció Controller de Gestió (Adjunt/a a gerència) Selecció personal 18/03/2022
Licitació de l’Acord Marc per la homologació d’empreses per dur a terme els treballs de manteniment (fusteria i paleteria) del parc públic d’habitatges de VIMUSA Obert simplificat sumari 25/02/2022
Licitació per les obres de condicionament del interior d’un edifici situat al carrer Eduard Brossa 17-19-21 de Sabadell. Obert simplificat 11/02/2022
Licitació de l’Acord Marc per la homologació d’empreses per dur a terme els treballs de manteniment (pintura i instal·lacions) del parc públic d’habitatges de VIMUSA Obert Simplificat Sumari 17/12/2021
Convocatòria de selecció secretari/a Gerència Selecció personal 10/12/2021
Licitació per l’adjudicació del contracte de serveis de telefonia Obert simplificat sumari 03/12/2021
Convocatòria de selecció tècnic en dret Selecció personal 03/12/2021
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL (DPT. PATRIMONI) Selecció personal 07/10/2021
BASES REGULADORES PER LA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE/A ESPECIALISTA EN BIM PER L’EMPRESA MUNICIPAL “HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA (VIMUSA) Selecció personal tècnic 05/10/2021
BASES REGULADORES PER LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE GERENT DE L’EMPRESA MUNICIPAL “HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA (VIMUSA)”. Selecció personal directiu 29/06/2021
LOOS/2021/01 - Acord Marc per la homologació d’un conjunt d’empreses per l’execució de les obres de rehabilitació i reforma d’habitatges titularitat o gestionats per Vimusa Obert Simplificat 11/06/2021
LOPN/2020/10 - Licitació per procediment negociat de l'execució d'obres d'un edifici plurifamiliar de 32 habitatges, 1 local comercial i aparcaments dels carrers Francesc Layret, 68-80 i Piferrer, 36 Negociat 04/12/2020
LOPN/2020/09 Licitació per l’execució de les obres d’un edifici plurifamiliar de 21 habitatges, 1 local comercial i aparcaments a construir al carrer Zurbano / Carretera Barcelona Negociat 06/11/2020
Treballs de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques de dos edificis a Sabadell Obert Simplificat Sumari 22/09/2020
Consulta preliminar de mercat per a la contractació dels serveis de dos instruments arxivístics Consulta preliminar de mercat 21/09/2020
Licitació del projecte per a la reforma de la instal·lació tèrmica en un edifici al carrer de Sol i Padrís de Sabadell Obert Simplificat Sumari 05/08/2020
Licitació per l’adjudicació de les obres d’un edifici plurifamiliar de 21 habitatges Ctra. de Barcelona – Zurbano Obert 08/07/2020
Licitació per l’adjudicació de l’execució de les obres de reforma, condicionament i rehabilitació de 10 habitatges i elements comuns de l’edifici situat al carrer de Balaguer, núm. 50-52 de Sabadell Obert Simplificat 22/06/2020
Licitació per les obres d’adequació d’un habitatge situat al carrer de Francesc Izard núm. 27 per acollir 8 familíes en risc d’exclusió Obert simplificat 12/06/2020
AVIS ALS INTERESSATS Notificació 04/04/2020
Licitació del contracte d’obres per la instal·lació d’un ascensor a l’edifici plurifamiliar d’habitatges situat al carrer de Florit, 44 de Sabadell Obert simplificat 28/02/2020
Licitació del contracte de serveis per la representació processal de VIMUSA en els procediments judicials del partit judicial de Sabadell Obert simplificat sumari 23/01/2020
Licitació del contracte de serveis d'instal·lació, manteniment i retirada de portes i panells antiocupació Obert Simplificat Sumari 20/11/2019
Licitació del contracte de serveis dels treballs d'instal·lació, manteniment i retirada d'equips d'alarma d'instrusió Obert Simplificat Sumari 20/11/2019
Licitació excavació i estructura d’obra nova c Zurbano/ ctra Barcelona Obert simplificat 08/11/2019
Licitació del contracte d'auditoria de comptes Obert Simplificat Sumari 06/11/2019
Licitació d'obres de rehabilitació c/ Balaguer, 50-52 Obert simplificat 20/09/2019
Licitació d'obres de rehabilitació c/ Florit, 44 Obert simplificat 16/09/2019

Perfil del contractant i Selecció de personal

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) és una empresa privada de capital íntegrament municipal, sense ànim de lucre, que adopta la forma de societat anònima mercantil.

Es va constituir el dia 6 de novembre de 1967 amb el nom de VIVIENDAS MUNICIPALES DE SABADELL, S.A, amb escriptura atorgada pel notari Enrique Peña Belsa.

Canviada la seva denominació per l'actual i adaptada a la vigent legislació mitjançant escriptura autoritzada pel notari Facundo Sancho Alegre el dia 25 de juny de 1992.

Modificats els estatuts socials: Primer, per escriptura autoritzada per la notària Maria del Dulce Nombre de Jesús Gómez Rodríguez Quintero, el 20 de març de 2000; segon, per escriptura autoritzada pel notari José Antonio García Vila el 19 de juliol de 2005; tercer, per escriptura autoritzada pel notari José Antonio García Vila el 5 de setembre de 2006; i quart, per escriptura autoritzada pel notari Javier Micó Giner el 21 de desembre de 2007.

Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Dades de la societat

El capital social, 100% públic, es fixa en 4.300.240,86 Euros i està dividit en 2.862 accions de 1.502,53 Euros i correlativament numerades de l'1 al 2.862, totes nominatives i representatives d'una part alíquota del capital. Aquest capital està totalment subscrit i desemborsat.

Objecte de la societat

La Societat té per objecte la promoció i construcció d'habitatges protegits en la ciutat de Sabadell, destinats a la compra i al lloguer, la realització d'operacions relacionades amb la promoció i la rehabilitació d'edificis i/o d'habitatges i la promoció i la construcció d'altres edificacions, l'adquisició, promoció i gestió de terrenys i el foment d'activitats de serveis en l'àmbit de les competències municipals, així com la gestió i l'explotació de serveis públics en règim de concessió. Totes aquestes activitats podran ser realitzades de forma directa o amb participació en altres societats.

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. es va constituir en entitat urbanística especial, de conformitat al que preveu la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Instruccions internes de contractació (Només d'aplicació per aquelles licitacions adjudicades abans de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 18 de novembre, LCSP)

Anuncis

ACCEDEIX A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA