Sobre Vimusa

Presentació

VIMUSA té per objecte bàsic la construcció d’habitatges amb protecció i la seva adjudicació en règim d’arrendament, accés a la propietat mitjançant renda amortitzable o venda. Igualment, la realització d’aquelles operacions relacionades amb la promoció d’habitatges i la promoció i construcció d’altres instal•lacions d’interès públic, inclosa l’adquisició de terrenys, la seva urbanització, ordenació, gestió, parcel•lació i venda quan així ho aconsellin els interessos de la Societat, i també el foment d’activitats de serveis en l’àmbit de les competències municipals que li siguin assignades, així com la gestió i explotació de serveis públics en règim de concessió en forma directa o amb participació en altres societats.
 
VIMUSA participa en un 20% del capital social de la societat SBD Lloguer Social SA que té per objecte la promoció d’habitatge en règim de lloguer.
 
VIMUSA participa també en un 46% del capital social de la societat SBD Creixent SA que té per objecte la creació i gestió d’infraestructures i equipaments per la ciutat.
 
Aquestes dues societats no tenen estructura pròpia i es gestionen a través de l’estructura de VIMUSA pel que fa als recursos humans.
 
La titularitat de les accions de VIMUSA correspon en la seva totalitat a l’Ajuntament de Sabadell i, com a societat de capital públic municipal, està regulada per les nomes mercantils amb les adaptacions contingudes en la legislació de règim local.
 
Per tal de donar resposta a la nova realitat sorgida de la recessió econòmica i orientar-la a resoldre les noves necessitats residencials, actualment VIMUSA es centra en els eixos següents:
 
1. Evitar l’exclusió social residencial.
2. Promoure el mercat de lloguer social.
3. Facilitar l’accés a l’habitatge als sectors de població amb menys recursos.
4. Promoure la rehabilitació.
5. Prestar serveis a través de les encomanes de gestió de l’Ajuntament.
6. Gestionar el propi patrimoni.
 
Aquests eixos es concreten en les actuacions prioritàries següents:
 
a) Actuacions derivades de mesures transversals per assolir els objectis del Pla per al dret de l’habitatge.
b) Actuacions en l’àmbit de la protecció social.
c) Actuacions en l’àmbit de la rehabilitació i la intervenció comunitària.
d) Actuacions en l’àmbit de la política d’habitatge de lloguer.
Instal·lacions de VIMUSA al carrer Blasco de Garay, 17 de Sabadell