Prestacions econòmiques d'urgència especial

PRESTACIÓ PER PAGAR EL LLOGUER DELS REBUTS IMPAGATS
Resolució TES/7/2016

(convocatòria en termini)
 
En què consisteixen?
Aquest ajut està destinat a aquelles persones que tenen rebuts pendents de pagament del seu habitatge privat, i que pugui comportar la seva pèrdua.Aquesta presentació inclou una presentació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que es compleixin determinats requisits.


Qui pot gaudir d'aquests ajuts?
1.    Ser titular d’un contracte d'arrendament. L'ús d'aquest habitatge ha de ser el de domicili habitual i permanent.
 
2.    Que els ingressos mensuals ponderats actuals de la unitat de convivència no siguin superiors a 2,50 vegades l'IRSC.
 
membre 2 membres membres 4 o més
membres
1.770,61 € 2.281,71 € 2.379,85 € 2.450,18 €
 

Persones o unitats de convivència amb discapacitat o gran dependència: 3 vegades l'IRSC.

membre 2 membres membres 4 o més
membres
2.655,91 € 2.738,05 € 2.855,82 € 2.951,01 €
 
 
 
3.    Tenir un deute amb un creditor privat de les rendes de lloguer, derivat per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles degudament justificades, a criteri dels serveis socials d'atenció primària o especialitzats.
 
4.    Que l'atorgament de l'ajut liquidi el deute existent i suposi que quedi sense efecte l'acció judicial, quan s'escaigui.
 
5.    Que no sigui perceptor de les prestacions econòmiques de dret de concurrència de caràcter permanent per al pagament del lloguer ni de la Renda bàsica d'emancipació per les mateixes mensualitats.
 
6.    No tenir altre habitatge en propietat, cap membre de la unitat de convivència.
 
7.    Haver pagat, com a mínim, 3 mesos de lloguer des de la signatura del contracte.
 
8.    La data del primer rebut impagat no pot ser anterior a 12 mesos de presentar la sol·licitud (excepció si hi ha desnonament).
 
9.    No tenir cap tipus de parentiu, fins a 2n  grau, cap membre de la UC amb el titular de l’habitatge.
 
10.  Vigència contracte: mínim 12 mesos des de la data de resolució de l’ajut.
 
11.  Ingressos mínims UC iguals a l’import del lloguer.
 
12.  No pagar un lloguer mensual superior a 600 €.

 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
La quantia serà l’equivalent al import total dels rebuts pendents de pagament amb un màxim de 12 mensualitats i/o un import màxim de 3.000€ anuals.
Cal acreditar el pagament de 3 mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.
A les persones beneficiàries de la presentació subjectes a un procés de desnonament, se'ls podrà donar una continuïtat al pagament del llgouer, sempre i quan la vigència del contracte tingui una vigència igual o superior a 12 mesos.

 
Quan la puc demanar?
La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any.
 
 
Què necessito per poder demanar-la?
Emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida. És necessari l’aportació o petició d’un informe socioeconòmic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell.
 
 
Què haig de fer per demanar-la?
Caldrà presentar la sol·licitud degudament complimentada i original i fotocòpia de tota la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge de Sabadell.
 
 
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8:15 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17:45 h
Telèfon: 93.745.79.10
Aquesta prestació és per a rebuts impagats fins el moment de la sol·licitud.
No poden accedir els llogaters gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge de parc públic de llgouer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.
 
 
Formularis i documentació
Sol·licitud de prestació econòmica d’urgència especial