Prestacions per al pagament del lloguer 2019

En què consisteixen?

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. Es considera aquesta possibilitat en el moment que la unitat familiar destina més del 20 o 30% dels seus ingressos ponderats al pagament del lloguer. Aquest percentatge es determina  segons el seu nivell de renda estigui per sota o per sobre de 0,94 vegades IRSC respectivament.
 

Qui pot gaudir d’aquests ajuts?
Poden accedir a aquestes prestacions les persones que ja en van ser beneficiaries l’any 2018, i continuïn reunint els requisits exigits:
 
Per consultar els requisits i normativa específica:  

a) Prestacions permanents al lloguer (LJ), únicament majors de 65 anys  a 31/12/2012. Ordre MAH/402/2009

Per aquestes prestacions, us recordem que els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors a 2,35 vegades de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat en funció del nombre de membres que la componen.
Taula d’ingressos 2,35 vegades IRSC:


1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
24.965,55 € 25.737,68 € 26.844,68 € 27.739,51 €
 
 
*En el supòsit què algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar
 
 
b) Prestacions permanents al lloguer (LP). Resolucions  TES/1101/2013, TES/884/2014, TES/667/2015
i GAH 940/2016, GAH/942/2018.
Per aquestes prestacions, us recordem que els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors a 1,5 vegades de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat en funció del nombre de membres que la componen.
 
 Taula d’ingressos 1,5 vegades IRSC:

 
1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
   15.935,46 € 16.428,31 € 17.134,90 € 17.706,07 €
 
 
*En el supòsit què algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar
 
 
Quan es pot sol·licitar?
El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 21 de gener i finalitza el 1 de març de 2019, ambdós inclosos.


Què necessito per demanar-la?
Aportar la sol·licitud degudament complimentada, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de la documentació que es relaciona a continuació:

1 - Documentació necessària per a presentar en tots els casos:
   - Autorització de l’interessat i de tots el membres majors de 16 anys de la unitat de convivència.
   - Originals i fotocòpia del NIF o NIE. En cas de no gaudir de NIF, llibre de família.
   - Acreditació dels ingressos de l’any 2017 de la unitat de convivència: certificat pensions, declaració renda, informe vida laboral...
   - Rebuts de l’any 2018 fins a la data de la sol·licitud. El rebut ha de ser justificat mitjançant entitat bancària o administració de finques. Ha de constar l’import del lloguer, a quina mensualitat correspon, nom de la persona que paga i número de compte on s’ingressa la quantia del lloguer.


2 - En cas de produir-se canvis respecte l’any 2018:
   - Canvis de situació econòmica o laboral respecte a la convocatòria anterior del sol·licitant o de la unitat de convivència (atur, jubilació, separació, viduïtat): Acreditació dels ingressos de l’any en curs.
   - Canvi d’habitatge: nou contracte de lloguer amb la fiança dipositada a l’INCASOL, referència cadastral i certificat de convivència.
   - Canvis de dades bancàries: aportar nou full de transferència bancària actualitzat.
   - En cas d’una discapacitat sobrevinguda.
   - Altres canvis.

 
Què haig de fer per demanar-la?
Cal demanar cita prèvia trucant al número de telèfon 93.745.79.10.
El dia i hora concertat caldrà presentar la sol·licitud degudament complimentada i original i fotocòpia de tota la documentació requerida a l’Oficina local d’Habitatge de Sabadell.

Podeu descarregar la sol·licitud i documents annexes a l'apartat de formularis i documentació relacionada.

Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8:15 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17:45 h
 
Formularis i documentació relacionada:
-       Sol·licitud de la prestació per al pagament del lloguer
-       Declaració responsable d’ingressos percebuts
-       Full de transferència bancària
-       Llistat requeriments documentació
-       Llistat resolucions