Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial de l’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA - CONVOCATÒRIA 2020

Objectius: foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial que siguin susceptibles de rebre subvencions, per les següents línies de foment:
Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat
Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
 
Organisme promotor de l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya (AHC)
 
Terminis de presentació: del 7 de juliol al 4 d'octubre de 2020.
 
Beneficiaris:
· les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
· les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives, que acreditin dita condició mitjançant contracte vigent amb la propietat, que els atorgui la facultat expressa per portar a terme les obres de rehabilitació.
 
Requisits dels edificis:
· tipologia residencial col·lectiva i edificis d´habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
· antiguitat segons el tipus d’actuació:
· edificis construïts o acabats abans del 1996 per a les actuacions de conservació relatives a l’estructura i a les instal·lacions.
· edificis construïts o acabats abans del 2007 per a les actuacions de conservació relatives a l’envolupant i les actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.
· no es requereix el requisit d’antiguitat per les actuacions de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat
· com a mínim el 70 % de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si tenen altres usos compatibles, ha d’estar destinada a habitatge.
· com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.
 En el cas d’unifamiliar ha de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment i en el moment de sol·licitar la subvenció.
 
Fase prèvia obligatòria:
S’ha de disposar abans de la sol·licitud d’ajuts de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), que conté els següents documents:
·Informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), la data d’inspecció tècnica ha de ser anterior a l’inici d’obres.
· Sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, la data de sol·licitud de l’esmentat Certificat ha de ser anterior a la data de sol·licitud d’ajuts.
· Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE).
 
Actuacions subvencionables:
Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat:
  • Actuació de millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat. S’ha d’assolir una reducció de la demanda global anual energètica de calefacció i de refrigeració. Aquesta reducció s’establirà segons la Zona Climàtica. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE pot ser amb deficiències o sense.
Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat:
  • Actuacions de conservació de fonaments, estructura horitzontal i vertical, inclou cantells balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici que puguin representar un risc per la seguretat i la salubritat de les persones. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus.
  • Actuacions de conservació de Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l'element a rehabilitar que conforma l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic, amb la finalitat de garantir l'estanqueïtat i, l'aïllament i la seva estabilitat, en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, incloent-hi els treballs d'eliminació d'amiant i les fustes tractades amb creosota. Aquestes actuacions a l'envolupant (part massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals. Aquestes actuacions han de complir obligatòriament el CTE, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, segons el document bàsic d'estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la demanda energètica) i dels paràmetres de la transmitància tèrmica màxima i permeabilitat de l'aire dels elements de l'envolupant tèrmica que li siguin d'aplicació, segons la sol·licitud de la llicència municipal de les obres i les disposicions transitòries del CTE vigent. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus.
  • Actuacions de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat consistents en instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales o altres dispositius d’accessibilitat. La instal·lació d’elements d’informació o d’avís. La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs. La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les persones grans o amb discapacitat. Intervencions que milloren el compliment dels paràmetres establerts al CTE DB-SUA. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE pot ser amb deficiències o sense.
Costos subvencionables (pressupost protegible):
· el pressupost d’execució material, les depeses generals i el benefici industrial. El pressupost d'execució material subvencionable s'ha d'ajustar al de la llicència municipal de les obres.
· els honoraris dels professionals que intervenen: honoraris IITE, honoraris CEE i EE, honoraris de projectes bàsics i executius i de la direcció d’obra, informes tècnics i certificats necessaris; les
despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars de gestió.
· no són despeses subvencionables: el tributs (impostos i taxes), l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin a les obres o als honoraris professionals.
 
Imports de les subvencions i límits:
  • Actuació de millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat. El 35% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 €/habitatge i 60 €/m2 de superfície construïda de local comercial o amb un un màxim de3.000 €/habitatge i 30 €/m2 de superfície construïda de local comercial en el cas de reducció del consum energètic, no renovable o de les emissions de CO2eq mitjançant la producció de la energia amb fonts renovables.
  • Actuacions de conservació de fonaments, estructura horitzontal i vertical i les instal·lacions existents a l’edifici. El 35% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 €/habitatge i 20 €/m2 de superfície construïda de local comercial.
  • Actuacions de conservació de cobertes, patis, façanes i mitgeres amb millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic. El 30% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 €/habitatge i 20 €/m2 de superfície construïda de local comercial.
  • Actuacions de millora de la seguretat d’utilització i de laccessibilitat El 35% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 €/habitatge i 40 €/m2 de superfície construïda de local comercial.
Règim de concessió:
· Concurrència pública no competitiva: Les subvencions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència pública no competitiva, i les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcte, fins l'exhauriment de la dotació pressupostària.
 
Presentació de Sol·licituds:
les sol·licituds de subvenció s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, i incorporaran el consentiment del sol·licitant a la consulta de dades a la l'AHC a efectes de valorar i, si s'escau, atorgar el corresponent ajut.
els formularis necessaris es poden obtenir en la web de tràmits de l’Agència de l’Habitatge.
 
Normativa aplicable:
RESOLUCIÓ TES/1395/2020, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.
RESOLUCIÓ TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2020