Ajuts en forma de prèstecs per la financiació d’obres de rehabilitació d'edificis d’habitatges de Catalunya de l’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA - CONVOCATÒRIA 2020

Objectius: regir la concessió d'ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, per les següents actuacions:
·obres de rehabilitació relatives a l’estat de conservació de l’edifici.
·obres de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.
·obres de millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat.


Organisme promotor de l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i Institut Català de Finances (ICF)
 
Terminis de presentació: del 7 de juliol al 15 de novembre de 2020.
 
Beneficiaris:
· les comunitats de propietaris solvents amb un índex de morositat inferior al 5%. Excepcionalment es podran valorar operacions per comunitats amb morositat fins el 8 %.
 
Requisits dels edificis:
· tipologia residencial col·lectiva, comunitats de propietaris.
· com a mínim el 70 % de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si tenen altres usos compatibles, ha d’estar destinada a habitatge.
· com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.
 
Fase prèvia obligatòria:
S’ha de disposar abans de la sol·licitud d’ajuts de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), que conté els següents documents:
·Informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), la data d’inspecció tècnica ha de ser anterior a l’inici d’obres.
· Sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, la data de sol·licitud de l’esmentat Certificat ha de ser anterior a la data de sol·licitud d’ajuts.
. Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE).
 
Actuacions protegibles:

  • obres de rehabilitació relatives a l’estat de conservació de l’edifici:
· obres relatives a l’estat de conservació de fonaments, estructura horitzontal i vertical, inclou cantells balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus.
· obres relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l'element a rehabilitar que conforma l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic, amb la finalitat de garantir l'estanqueïtat i, l'aïllament i la seva estabilitat, en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, incloent-hi els treballs d'eliminació d'amiant, instal·lacions de ploms i les fustes tractades amb creosota o treballs de mitigació de radó. Aquestes actuacions a l'envolupant (part massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals. Aquestes actuacions han de complir obligatòriament el CTE, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, segons el document bàsic d'estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la demanda energètica) i dels paràmetres de la transmitància tèrmica màxima i permeabilitat de l'aire dels elements de l'envolupant tèrmica que li siguin d'aplicació, segons la sol·licitud de la llicència municipal de les obres i les disposicions transitòries del CTE vigent. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus.
  • obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre d'altres, les que afecten a l'envolupant de l'edifici, tant a la seva part massissa com a les seves obertures, i que comportin actuacions d'aïllament tèrmic i/o acústic que han d'aconseguir reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració referida a la certificació energètica, sobre la situació prèvia a l'actuació, les instal·lacions d'energies renovables i les d'adequació funcional i tecnològica. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE pot ser amb deficiències o sense.
  • obres de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat que consisteixen en adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE pot ser amb deficiències o sense.
Pressupost protegible:
· el pressupost d’execució material, les depeses generals i el benefici industrial. El pressupost d'execució material subvencionable s'ha d'ajustar al de la llicència municipal de les obres.
· els honoraris dels professionals que intervenen en l’execució de l’obra.
· les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars de gestió sempre que totes aquestes despeses estiguin degudament justificades.
· l'impost sobre el valor afegit (IVA), que afecti a les obres o els honoraris professionals.
· resten exclosos del pressupost protegible, els conceptes corresponents a l'impost sobre construccions d'obres i serveis (ICIO), les taxes de la llicència municipal, les taxes de l'etiqueta energètica (EE) i altres taxes de tramitació administrativa, així com les despeses per a l'obtenció de l'IITE i del CEE conjuntament amb l'etiqueta energètica (EE), el cost de la redacció dels projectes, els informes tècnics, estudis de diagnosis i certificats necessaris, totes elles despeses necessàries prèviament a la sol·licitud de préstec.
 
Imports de les subvencions i límits:
· tipus d'interès: l'interès dels préstecs serà del 2% fix.
· import: l'import de cada de préstec serà el que s'indiqui en la resolució d'ajut atorgada per l'AHC. Si bé l'import de cada operació serà d'un mínim de 30.000 euros per comunitat de propietaris i un màxim de 20.000 euros per habitatge de la comunitat.
· comissió d'obertura: màxim del 0,25%, mínim de 150 euros.
· termini màxim d'amortització: amb caràcter general, màxim de 15 anys, sense possibilitat de carència.
· comissió per cancel·lació anticipada total o parcial: 0,25% més els costos de ruptura associats a la cancel·lació del swap.
· garanties: penyora de diners per import mínim equivalent a 6 mesos de quotes del préstec, així com totes aquelles altres que l'ICF estimi adients i suficients.
· desemborsament: durant un termini de fins a 18 mesos i sempre prèvia presentació de justificant
i estarà subjecte a la disposició de fons.
· amortització: el préstec s'amortitzarà linealment per mesos vençuts.
· despeses: les despeses que per intervenció de fedatari públic es derivin d'aquestes operacions, seran per compte del prestatari (comunitat de propietaris).
 
Procediment de concessió:
El procediment de concessió de l'ajut és el de concurrència pública no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada al Registre, amb la documentació completa i correcta, i fins a l'exhauriment del pressupost.
Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades.
Quan es tracti d'obres no iniciades, no es poden haver començat abans del 7 de juliol de 2020.
Quan es tracti d'obres ja iniciades, es pot sol·licitar préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar. En aquest cas les obres no poden haver finalitzat abans de la data de publicació de la convocatòria corresponent i caldrà aportar la certificació del tècnic/a facultatius de les obres que haurà d'acreditar la part d'obra executada i aquella pendent d'executar per la qual es sol·licita finançament.
 
Presentació de Sol·licituds:
Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web de l'Institut Català de Finances i incorporaran el consentiment del sol·licitant a la transmissió de dades entre l'AHC i l'ICF a l'efecte de valorar i, si s'escau, atorgar el corresponent finançament i ajut.
El formularis necessari es poden obtenir en tràmits de l’Agència de l’Habitatge
 
Normativa aplicable:
RESOLUCIÓ TES/127/2020, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya.
RESOLUCIÓ TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, en règim de concurrènciapública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020