Subvenció per al pagament al lloguer (MITMA)

En què consisteix?

La finalitat d’aquesta subvenció és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.
Normativa específica:
RESOLUCIÓ TES/985/2021, de 7 d’abril , per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer
RESOLUCIÓ TES/1169/2021, de 13 d’abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer 2021.
 
Modificació de les bases MITMA LM DOGC TES-1497-2021, de 17 de maig.
 
Modificació convocatòria MITMA LM DOGC TES-1655-2021 de 21 de maig.


Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?
Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
 • Tenir residencia legal a Catalunya.
 
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència en el exercici fiscal del 2019, iguals o superiors a 0,3 vegades l’IRSC (2.390,31€) i que no superin els màxims establerts a la base 5 de la convocatòria, 2,83 IRSC (22.558,77€), excepte en els supòsits de víctimes del terrorisme.
 
No obstant l’anterior, quan l’import anual del lloguer sigui inferior a 0,3 vegades l’IRSC indicat, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l’import de lloguer anual.
 
El límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència, es determina en funció dels membres de la unitat de convivència i de les seves edats.
 
Si la unitat de convivència esta formada per una sola persona adulta, el límit s’estableix en 1,415633 vegades l’IRSC.
 
Si la unitat de convivència esta formada per dos o més persones:
 
 1. El sol·licitant computa 1,415633 vegades IRSC
 2. Per cada persona addicional es suma 0,471878 vegades l’IRSC.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. 
 • No pagar un lloguer mensual superior a 800 €. Per famílies amb certificat de discapacitat i amb carnet de família nombrosa fins a 900 €.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
Aquesta subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.
 
L'import de la subvenció serà:
 
 • Del 20 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels seus ingressos.
 • Del 30 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos.
 • Del 40 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.
 
Quan la puc demanar?
La convocatòria romandrà oberta del 27 d’abril de 2021 al 11 de juny de 2021, ambdós inclosos.
Què haig de fer per demanar-la?
Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits
 
b) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits  i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
 
 
 
 
Quina documentació he d’aportar?
 • NIF o NIE de tota la unitat de convivència.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant de la subvenció.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 •  Imprès normalitzat  o document  equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció (SEPA). 
 • Sol·licitud degudament complimentada.

 
Quin és el procediment de concessió dels ajuts?

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estigui completa i fins a l'esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l'esmena de la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació.
 
Per a més informació:
 
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17


Horari d’oficina:

Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17.45 h
Telèfon: 93.745.79.10. Cal demanar cita prèvia.
 
Tramitació online AHC

Impresos i Formularis:
 
Full bancari SEPA.pdf
Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer
Llistats de requeriments de documentació i notificació resolució