Ajuts al lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19

 
Ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual
 
En què consisteixen?
L'objecte d'aquesta Resolució és establir les condicions d'accés als ajuts de lloguer, mitjançant l'adjudicació directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que s'han vist afectades per l'impacte econòmic i social de la COVID-19.
La finalitat d'aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer.
Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats a l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, quan no s'hi pugui fer-hi front.
Normativa especifica:
RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.
 
Qui pot gaudir d'aquests ajuts?
Podran gaudir de l’ajut tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
a) Tenir la residència legal a Catalunya.
b) Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.
c) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors a 3 vegades IPREM (1.613,52 euros mensuals).
Aquest màxim s’amplia a 4 vegades IPREM (2.151,36 euros mensuals) quan a la unitat familiar hi ha alguna discapacitat i 5 vegades IPREM (2.689,20 euros mensuals) si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat.
A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental
d) Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
e) Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte
f) Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
g) Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
h) Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de 900 euros.
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
L'ajut es pot concedir per un import màxim de sis mesos de la renda de lloguer, des d'abril a setembre de 2020. Les quantia màxima de l'ajut és de 750€ mensuals per la demarcació de Barcelona.
Es procedirà al pagament dels ajuts d’acord el punt 7 de l’annex de la Resolució:
a) Per al pagament de la renda de lloguer:
1) En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, la quantia es fixa d'acord amb el deute total o parcial acreditat en el moment de la presentació de l'ajut que s'abona amb una primera transferència bancària.
Per a successius pagaments, s'ha d'acreditar el manteniment de la situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19 i, alhora, s'ha de justificar mensualment amb un certificat de la persona propietària o administradora.
2) En el cas d'estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, la quantia es fixa segons els rebuts pagats en el moment de la presentació de la sol·licitud, que s'abona amb una primera transferència bancària.
Per a successius pagaments, s'ha d'acreditar el manteniment de la situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19 i, alhora, s'ha de justificar mensualment amb el rebut pagat.
b) Per a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament, la quantia es fixa d'acord amb el deute acreditat i s'abona amb un sol pagament.
 
Quan la puc demanar?
La convocatòria romandrà oberta del 19 de maig fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos. 
 
Què haig de fer per demanar-la?
Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació que s'indica al punt 6 de l’annex de la Resolució.
 
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits. Al web de l’AHC disposen d’un tutorial de consulta per la seva tramitació com un apartat de preguntes freqüents. També es disposa d’un telèfon de suport al ciutadà per consultes per la tramitació 900922841.
 
b) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge. El tràmit per la petició de cita prèvia ha quedat suspès temporalment per la situació de pandèmia i us informarem a través del Web de Vimusa quan torni a estar operatiu.
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d'aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits http://web.gencat.cat/ca/tramits i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les condicions d'aquesta Resolució i, excepte que la persona sol·licitant manifesti la seva oposició, comporta l'habilitació a l'Agència, per consultar i obtenir les dades de la persona sol·licitant, de totes les persones de la unitat familiar i, si escau, de les cotitulars del contracte, relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el padró municipal corresponent, el departament competent en matèria d'afers socials, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Direcció General de la Policia, la Direcció General del Cadastre i el Registre de la Propietat.
En el cas que la persona sol·licitant manifesti la seva oposició, ha d'aportar, juntament amb la sol·licitud, els documents que siguin necessaris d'acord amb el punt 6 de l’annex d'aquesta Resolució.
Quina documentació he d’aportar?
1) Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
2) Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.
3) En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
4) Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol·licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.
5) En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.
6) En el cas d’estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut.
7) Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la UF, en edat laboral:
8) L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.
9) En el cas d’estar afectat per un ERTO, el certificat d’empresa.
10) En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.
En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.
11) Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant tots els mesos sol·licitats.
12) Els extractes bancaris de la persona/es titular/s del contracte d'arrendament i de  la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual.
13) Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.
14) A més del relacionat anteriorment, en funció de la finalitat de l’ajut:
a) Pel pagament dels ajuts:
Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut -a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
 
b) Per cancel·lar totalment o parcialment els ajuts transitoris de finançament:
Escriptura del préstec subscrit amb l’entitat bancària.
Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona titular de l’ajut transitori, la data de constitució del préstec i el detall de l’import concedit.
 
Quin és el procediment de concessió dels ajuts?
Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l'esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l'esmena de la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació.
 
Per a més informació:
Davant de la situació de pandèmia i de la gestió de la crisi sanitària per Covid-19 les nostres oficines estan tancades. Així mateix, el tràmit per la petició de cita prèvia ha quedat suspès temporalment i us informarem a través del Web de Vimusa quan torni a estar operatiu.
 
Atenció telefònica en horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14 h.
Telèfon: 937457910
 
Tamitació online AHC

Impresos i formularis
Sol·licitud de la subvenció
Certificat del propietari o administrador
Sol·licitud transferència bancaria

Declaració responsable de la impossibilitat de portar la documentació exigida
Declaració responsable de desconeixement de la ubicació de la persona/es coarrendataria/es
Declaració responsable de pèrdua d’ingressos
Declaració responsable, de les persones treballadores per compte propi, de reducció de jornada de treball per motius de cures
Declaració de manteniment de la situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del covid
Llistat de requeriments i resolucions