Subvecions per al pagament del lloguer per a la gent gran 2020

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A LA GENT GRAN 2020
 
 
En què consistenixen?


Aquesta subvenció va dirigida a persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys o més, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

La finalitat d’aquesta subvenció és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. Als efectes d’aquesta subvenció es consideren en risc d’exclusió social a les unitats de convivència amb uns ingressos no superiors a 2,83 vegades IRSC.
 
Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)
D'acord amb l'apartat b.1) de la base reguladora 8 de l'annex de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2018.
Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2018, estan constituïts per l'import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.
 
L'IRSC per a l'exercici 2018 és de 7.967,73 euros anuals.
 
Taules de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) aplicables a aquesta convocatòria, d'acord amb les bases reguladores 4 i 11 de l'annex de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març.
 
 
Taula 0,94 IRSC
 
1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
9.986,22 10.295,07 10737,87 11.095,80
 
 
Taula 2,83 IRSC
 
1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
30.078,36 31.008,62 32.342,32 33.420,40
 
 
*En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar, amb independència del nombre de les persones discapacitades.
 
Normativa específica:
Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament al lloguer.
Resolució per la qual s’inicia el procediment per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2020.
 
RESOLUCIÓ TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020.
 Qui pot gaudir d’aquesta subvenció?
Podran gaudir d’aquesta subvenció tots els sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
 • Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.
 
 • Tenir residencia legal a Catalunya.
 
 • Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge.
 
 • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 
 • No pagar un lloguer mensual superior a 750 €. En cas de tenir el certificat de l’ICASS el lloguer no pot ser superior a 900€.
 
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser beneficiaris de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei Estatal 38/2003.
 
No poden percebre la subvenció:
 
 
 • Les unitats de convivència que algun membre de la mateixa tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.
 
 •  Les unitats de convivència que algun membre de la mateixa sigui sòcia o partícip  de la persona física o jurídica que actuï com arrendadora.
 
 • Que algun dels membres de la unitat de convivència sigui propietari o usufructuari d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi per causa de separació o divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat d’algun dels membres de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.
 
 • Les unitats de convivència quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’import de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros. S’exceptua d’aquesta prohibició les dacions en pagaments de l’habitatge habitual.
 
 
 • Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
Aquesta subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria..
La quantia de l’ajut ve determinada per la diferencia entre la renda de lloguer i el lloguer just.
L’import mensual de la subvenció serà d’un màxim de 200 euros i d’un mínim de 20 euros.

Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer.

Quan la puc demanar?

La convocatòria romandrà oberta del 28 de maig de 2020 al 03 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Què haig de fer per demanar-la?

Cal presentar la sol·licitud en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.
Les sol·licituds es poden presentar:
 
a) Amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge. El tràmit per la petició de cita prèvia ha quedat suspès temporalment per la situació de pandèmia i us informarem a través del Web de Vimusa quan torni a estar operatiu.
b) D’ofici segons instruccions de l’AHC. En aquests moments no està disponible i informarem properament d’aquest procediment.
 
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al final d’aquest document, a l'Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat) i a les dependències de VIMUSA. En aquest últim cas us recordem que cal demanar cita prèvia.
 
Quina documentació he d’aportar?
 • NIF o NIE.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2020 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 
 • Imprès normalitzat  o document  equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 
 • Sol·licitud degudament complimentada.

Quin és el procediment de concessió dels ajuts?

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l'esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l'esmena de la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació.
 
Per a més informació:
Davant de la situació de pandèmia i de la gestió de la crisi sanitària per Covid-19 les nostres oficines estan tancades al públic. Així mateix, el tràmit per la petició de cita prèvia ha quedat suspès temporalment i us informarem a través del Web de Vimusa quan torni a estar operatiu.
 
Atenció telefònica en horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8,15 a 14 h.
Telèfon: 93457910

Impresos i formularis: