Subvencions complementàries-addicionals de VIMUSA a les atorgades per l’Agència d’habitatge de Catalunya per a la rehabilitació d’edificis residencials de la convocatòria de 2018 a l’empara de les resolucions TES/1150/2018 i la resolució TES/1364/2018

Subvencions es regeixen per les bases publicades al BOPB en data 22/05/2019 bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions complementàries i addicionals a les atorgades a l’empara de la Resolució TES/1150/2018, de 5 de juny, i la Resolució TES/1364/2018, de 20 de juny per part de la societat Habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (VIMUSA) com a complement de les subvencions dels expedients de rehabilitació de 2018 de la ciutat de Sabadell amb resolució favorable per part de L’AHC.
 
La convocatòria s'ha obert amb la publicació al BOPB en data 15/07/2019 del Extracte de la convocatòria registrat a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (ref. BDNS 466853)  per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva de les subvencions complementàries i addicionals de VIMUSA per als expedients de rehabilitació de 2018 de la ciutat de Sabadell amb resolució favorable per part de l’AHC, en tant que per raons d’interès públic es fa necessari complementar els ajuts atorgats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a aquelles comunitats de propietaris que per la seva configuració els dificulta o impedeix assolir els objectius de foment de la rehabilitació previstos en la normativa vigent.
 
Principals requisits de la convocatòria:

Objecte :
Regular l’atorgament i l’import de les subvencions complementàries i addicionals en matèria de foment de rehabilitació d’edificis de tipologia residencial amb resolució favorable per part de L’AHC i determinar les condicions i requisits per accedir-hi, amb la finalitat de fomentar la millora de la conservació estructural, la conservació d’elements de l’envolupant i la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
Dotació pressupostària:  1.200.031,83 euros
 
Actuacions subvencionables Complementàries i excloents: Únicament es podrà sol·licitar una de les 3 opcions següents:
 • 1A: Actuacions de la línia 2.1. de conservació estructural definides a la resolució TES/1150/2018 de l’AHC. L’import de la subvenció arribarà a complementar fins al 50% del pressupost protegible determinat per l’AHC en la seva resolució, amb un import màxim de 4.000€.
 • 1B: Actuacions subjectes al règim de concurrència pública no competitiva regulades a l’apartat 10.3 a) referides a la línia 2.1. definit a la resolució TES/1150/2018 relatives a l’estat de conservació estructural que poden representar un risc per a les persones. L’import de la subvenció arribarà a complementar fins al 100% del pressupost protegible determinat per l’AHC en la seva resolució.
 • 1C: Actuacions de la línia 2.2. d’accessibilitat definides a la resolució TES/1150/2018. L’import de la subvenció arribarà a complementar fins el 50% del pressupost protegible determinat per l’AHC en la seva resolució, amb un import màxim de 30.000€ 
Actuacions subvencionables Addicionals: Es podran sol·licitar ambdues opcions
 • 2A: De totes les actuacions definides a la línia 2 de la resolució TES/1150/2018 que es trobin dins del foment de la conservació, i siguin elements inclosos en el pressupost i no considerats protegibles per l’AHC en la seva resolució, però necessaris per la rehabilitació completa i òptima dels edificis per tal de poder obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici sense cap tipus de deficiència. L’import serà del 100% dels elements que es detallen a continuació amb un llindar màxim de 15.000€.
  • Paviments de balcons i la seva impermeabilització.
  • Reparació de baranes de balcons.
  • Arrebossat i pintat de façanes
  • Arranjament de peces malmeses de façana i/o coberta amb perill de despreniment.
  • Neteja i hidrofugat de façanes d’obra vista.
  • Reordenació d’instal·lacions vistes tipus: antenes, parabòliques o altres elements de la coberta.
 • 2B: Serà subvencionable el percentatge d’IVA del pressupost total corresponent a les actuacions subvencionables d’aquestes bases per a totes les sol·licituds amb resolució favorable.
Beneficiaris:
Poden ser beneficiaris de les subvencions, aquelles persones que hagin obtingut una resolució favorable de subvenció per part de l’AHC al complir les condicions i requisits establerts per la resolució TES/1150/2018, de 5 de juny d’aprovació de les bases reguladores de subvencions de l’AHC de l’any 2018 i la resolució TES/1364/2018, de 20 de juny, de convocatòria de subvencions de l’AHC de 2018 per a qualsevol de les actuacions subvencionables de la línia 2 incloses en les bases de la resolució TES/1150/2018.
 
Requisits dels edificis:
 1. Edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera que hagin obtingut una resolució favorable de subvenció per part de l’AHC a la convocatòria de 2018.
Termini d'execució i pròrroga:  
Els terminis d’execució i els terminis de pròrroga seran els mateixos que els indicats a les bases de la resolució TES/1150/2018 de l’AHC en tant que aquestes bases complementàries i addicionals de VIMUSA depenen de les de l’AHC.
 
Import de la subvenció:
El complement de les presents subvencions complementàries i addicionals sumat a la subvenció prèvia atorgada per part de l’AHC no podrà sobrepassar en cap cas l’import del cost total de les obres de rehabilitació.
 
Sol·licituds:
Les sol·licituds s’han de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signada i amb la documentació que consta en l’apartat 5 de la convocatòria, conforme als annexos 1, 2, 3 o 4 que figuren en les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions complementàries i addicionals de VIMUSA.
 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria Extracte de la convocatòria registrat a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (ref. BDNS 466853) o sigui el 16 de juliol de 2019 i finalitza el 06 de setembre de 2019.
 
Compatibilitat:
Les compatibilitats e incompatibilitats de les presents subvencions addicionals de VIMUSA seran les mateixes que les indicades a les bases de la resolució TES/1150/2018 de l’AHC en tant que aquestes bases complementàries i addicionals de VIMUSA depenen de les de l’AHC.

Son compatibles amb subvencions d'altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació.
 S'exclouen d'aquesta convocatòria les actuacions de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases i les convocatòries aprovades pels consorcis d'habitatge respectius.
 
Son Incompatibles amb les subvencions dels programes regulats al “Plan Estatal de Vivienda” (RD 106/2018) i el Programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents (PAREER II) de l'IDAE.
 
Aprovació resolucions subvencions:
El consell d’administració d’habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (VIMUSA) en sessió celebrada el passat 24 d’octubre de 2019, ha aprovat les resolucions d’atorgament de les subvencions complementàries i addicionals màximes per a la rehabilitació d’edificis residencials d’acord al que preveuen les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions complementàries i addicionals a les atorgades a l’empara de la Resolució TES/1150/2018, de 5 de juny, i la Resolució TES/1364/2018, de 20 de juny.
L’aprovació de les resolucions han estat publicades al BOPB en data 04/12/2019.