Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions complementàries i addicionals a les atorgades a l’empara de la Resolució TES/1150/2018, de 5 de juny, i la Resolució TES/1364/2018, de 20 de juny.

Per informar-vos dels requisits, persones beneficiàries, actuacions subvencionables, documentació que cal aportar, terminis, procediment d’atorgament, obligacions de les persones beneficiàries , justificació de les actuacions subvencionades i pagament de la subvenció, feu click aquí per accedir a les Bases

Anunci BOPB 24/07/2019