Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial de l’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA - CONVOCATÒRIA 2019

Subvencions es regeixen per les bases reguladores publicades en la RESOLUCIÓ TES/1300/2019, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de l'Agència de l'habitage de Catalunya. La Resolució incorpora 2 annexos relatius a:
ANNEX 1- Bases reguladores
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7892/1747753.pdf
ANNEX 2 - Especificacions tècniques en les intervencions dels edificis de tipologia residencial.
La convocatòria s'ha obert amb la publicació de la RESOLUCIÓ TES/1530/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2019 (ref. BDNS 458061)  al DOGC el 7 de juny de 2019.
Principals requisits de la convocatòria:
Objecte :
Regular les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, son susceptibles de rebre subvencions, i determinar les condicions i requisits per accedir-hi, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
Dotació pressupostària:  8.400.000 euros
Actuacions subvencionables:
 • Linia 1: Actuacions de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les dels interiors dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d'una actuació global a l'edifici. I la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
 • Linia 2:  Actuacions de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
Beneficiaris:
Poden accedir a les subvencions les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris; el propietaris d'edificis residencials que no hagin atorgat la divisió horitzontal i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. També poden ser beneficiàries les societats cooperatives, les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
Requisits dels edificis:
 1. Edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
 2. Antiguitat:
  • Per a les actuacions de conservació : construïts abans de l'any 1996
  • Per a les actuacions de conservació de l'envolupant i per a la millora de l'eficiència i sostenibilitat: construïts abans del 2007
  • Per actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat: no es requereix antiguitat
 3. - Mínim del 70% de la superfície construïda ha d'estar destinada a habitatge. 
 4. - Mínim del 50% dels habitatges han de constituir domicili habitual i permanent
 5. - Disposar amb caràcter obligatori i prèviament de l'informe d'avaluació de l'edifici (ITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE).
 6. L'edifici ha de tenir seguretat estructural o l'aconssegueixi amb el procés de rehabilitació.
Termini d'execució i prórroga:  
Les obres s'han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció i es pot prorrogar justificadament fins a un màxim de 4 mesos.
El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir de 24 mesos i es podrà prorrogar excepcionalment per motius degudament justificats.
Import de la subvenció:
La quantia màxima de les subvencions s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici i no pot superar els 14.000 € per habitatge i en el cas dels edificis de tipologia residencial col·lectiva aquest import s'incrementa en una quantitat determinada per m2.
Sol·licituds:
S'ha de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signada i amb la documentació que consta en la convocatòria. 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 8/6/2019 i finalitza el 20/9/2019.
Compatibilitat:
Incompatibilitat amb les subvencions dels programes regulats al Plan Estatal de Vivienda (RD 106/2018) i el Programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents (PAREER II) de l'IDAE.
Compatibilitat amb subvencions d'altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressuspost de les obres de rehabilitació.
 S'exclouen d'aquesta convocatòria les actuacions de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases i les convocatòries aprovades pels consorcis d'habitatge respectius