Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial de l’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA - CONVOCATÒRIA 2017

Objectius: Finançament d’obres de rehabilitació centrades en:
*La conservació dels edificis.
*La millora de la qualitat i de la sostenibilitat.
*La realització dels ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.
 
Organisme promotor de l’ajut: Agència de l’habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya).
 
Terminis:
Competitives: fins al 30 de juny de 2017
                       Totes les obres no incloses en les no competitives
           
No competitives: fins al 31 de juliol de 2017
 • Obres d’accessibilitat quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.
 • Actuacions en matèria de conservació de deficiències greus de l’ITE a fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici.
 
Destinataris: propietaris, comunitats de propietaris i llogaters (que siguin promotors de les obres amb l’autorització del propietari), els edificis dels quals compleixin els següents requisits:
 • Els habitatges acabats de construir abans de l'1 de gener de 1981.
 • Com a mínim el 70 % de la superfície construïda ha de ser habitatge i domicili habitual i permanent
 • Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges, excepcionalment s'admeten edificis de fins a 1 sol habitatge quan es compleixin un dels següents supòsits:
  • Obres d'accessibilitat i/o sostenibilitat simultàniament amb obres de conservació.
  • Obres d’accessibilitat i/o sostenibilitat en els edificis amb persones amb discapacitat o majors de 65 anys.
  • Obres de conservació per danys estructurals o instal·lacions qualificades com a importants o greus o molt greus a la ITE.
 • En disposició de l'informe d'avaluació de l'edifici en sol·licitar subvenció:
  • L'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE).
  • El Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici (CEEE).
  • L'informe de les condicions bàsiques d'accessibilitat.
 • En el cas que les obres de rehabilitació ja s’hagin realitzat, únicament són subvencionables les obres de rehabilitació iniciades a partir de l'11 abril del 2013.
 
Tipus d’ajut:
 • Subvenció del 35% per conservació i sostenibilitat.
 • Subvenció del 50% per accessibilitat.
 • Amb topall màxim de 11.000€/habitatge amb el següent desglòs:
  • 2.000 €/habitatge per actuacions de conservació
  • 3.000 €/habitatge per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat
  • 4.000 €/habitatge per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat + millora de l'accessibilitat
  • 2.000 €/habitatge per actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat i 5.000 €/habitatge si a més es redueix en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici
  • 4.000 €/habitatge per a les actuacions de millora d'accessibilitat
 
Costos que poden rebre ajuts:
 • Pressupost d'execució material de l'empresa que realitza les obres de rehabilitació.
 • Els honoraris dels tècnics facultatius per la redacció del projecte i de l’I.A.E.
 • Els costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l'elaboració del projecte.
 • No s'inclouran en el pressupost protegible els impostos (IVA, impost sobre construccions obres i serveis, etc.), taxes o tributs que afectin a les obres o honoraris professionals.
 
Tipologia de les intervencions subvencionables:
 • Obres de seguretat, conservació i manteniment dels edificis que disposen de l'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) que qualifiqui les deficiències detectades en els seus elements comuns com a greus.
 • Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici aconseguint una reducció de com a mínim el 30% de la demanda global de calefacció i refrigeració.
 • Actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent.
 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
 
Agència de l’Habitatge de Catalunya i a les Oficines Locals d’Habitatge.
 
A Sabadell: Oficines de VIMUSA (OLH – Sabadell) al carrer Blasco de Garay, 17.
 
ENLLAÇOS A MÉS INFORMACIÓ:

Impresos de presentació i més informació
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Bases de les subvencions de 2017
Convocatòria de les subvencions 2017