Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial de l’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA - CONVOCATÒRIA 2018

Objectius: Foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial que siguin susceptibles de rebre subvencions, per les següents línies de foment:
· la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
· la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
 
Organisme promotor de l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya).


Terminis de presentació: del 26 de juny de 2018 al 31 de juliol de 2018.
 
Beneficiaris:
· Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
· Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
· Les empreses de serveis energètics definides a la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les condicions que estableix l’article 34.1.f) del Reial decret 106/2018, de 9 de març.
 
Requisits dels edificis:
· tipologia residencial col·lectiva i edificis d´habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
· antiguitat segons el tipus d’actuació:
· edificis construïts o acabats abans del 1996 per a les actuacions de conservació.
· edificis construïts o acabats abans del 2007 per a les actuacions de conservació de l’envolupant i les actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.
· no es requereix el requisit d’antiguitat per les actuacions de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat
· com a mínim el 70 % de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge.
· com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent. En el cas d’unifamiliar ha de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 
Fase prèvia obligatòria:
S’ha de disposar abans de la sol·licitud d’ajuts de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, que conté els següents documents:
·informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), la data d’inspecció tècnica ha de ser anterior a l’inici d’obres.
· sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, la data de sol·licitud de l’esmentat Certificat ha de ser anterior a la data de sol·licitud d’ajuts.
. Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica.
 
Actuacions subvencionables:
  • Actuació de millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat. S’ha d’assolir una reducció de la demanda global anual energètica de calefacció i de refrigeració. Aquesta reducció s’establirà segons la Zona Climàtica. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE pot ser amb deficiències o sense.
  • Actuacions de conservació de fonaments, estructura horitzontal i vertical (inclou cantells balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals) i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus.
  • Actuacions de conservació de cobertes, patis, façanes i mitgeres sempre que comporti una modificació de la secció constructiva de l’envolupant amb millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic. Aquestes actuacions han de complir obligatòriament el CTE D- HE1. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus.
  • Actuacions de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat consistents en instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales o altres dispositius d’accessibilitat. La instal·lació d’elements d’informació o d’avís i d´altres que millorin el compliment dels paràmetres establerts al CTE DB-SUA. En relació a aquestes actuacions el resultat de l’IITE pot ser amb deficiències o sense.
Costos subvencionables (pressupost protegible):
· Pressupost d’execució material, les depeses generals i el benefici industrial.
· Honoraris dels professionals, cost de redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris.
· No són despeses subvencionables: el tributs (impostos i taxes), l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin a les obres o als honoraris professionals. 

 
Imports de les subvencions i límits:
  • Actuació de millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat. El 40% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 €/habitatge i 20 €/m2 de superfície construïda de local comercial.
  • Actuacions de conservació de fonaments, estructura horitzontal i vertical i les instal·lacions existents a l’edifici. El 40% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 €/habitatge i 20 €/m2 de superfície construïda de local comercial.
  • Actuacions de conservació de cobertes, patis, façanes i mitgeres amb millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic. El 30% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 €/habitatge i 20 €/m2 de superfície construïda de local comercial.
  • Actuacions de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat El 40% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 €/habitatge i 20 €/m2 de superfície construïda de local comercial.
Règim de concessió:
· Concurrència competitiva: obres iniciades, obres no iniciades i no finalitzades abans de l’1 de gener de 2018.
· Concurrència no competitiva: sempre i quan no s’hagin iniciat les obres abans del dia 26 de juny de 2018, les sol·licituds corresponents a les actuacions dels apartats 2.1.a) estructura i 2.2.a) ascensors  de la línia 2, relacionats a les bases de la convocatòria.
 
Presentació de Sol·licituds:
A Sabadell: Oficines de VIMUSA (OLH – Sabadell) al carrer Blasco de Garay, 17.

 
ENLLAÇOS A MÉS INFORMACIÓ:

Impresos de presentació i més informació
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Bases de les subvencions de 2018
Convocatòria de les subvencions 2018