Ajuts per a la rehabilitació energètica dels edificis – Programa PAREER+CRECE

Rehabilitació energètica dels edificis (Programa PAREER+CRECE)
 
Destinataris: Propietaris d’edificis, comunitats de propietaris, agrupacions de propietaris, empreses de serveis energètics.
 
- Objectiu: Actuacions de rehabilitació energètica a cobertes, façanes i instal·lacions tèrmiques (calefacció, aigua calenta,...) i il·luminació en edificis anteriors al 2014.
 
- Organisme promotor de l’ajut: IDAE (Instituto para la Divesificación y el Ahorro de la Energía) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
 
- Tipus d’ajuda:
 • Subvenció: del 30%
 • Préstec: del 60%
  • Tipus d’interès: EURIBOR + 0%
  • Garanties: Aval bancari, dipòsit o segur de caució per import del 20% del crèdit
  • Les administracions públiques que es puguin acollir a les ajudes per al seu parc d’habitatges estaran exemptes de la garantia
  • Termini de retorn: 12 anys (inclòs 1 de carència)
  • Costos d’obertura: No s’esmenten.
 
- Cobertura de l’ajut: 90% del cost de la intervenció ( Cal que la despesa sigui d’un mínim de acceptada de 30.000€ a un màxim de 4.000.000€).
 
- Tipologia de les intervencions subvencionables (sempre en edificis anteriors a 2014):
 • Millora de l’envolvent (Façana, coberta,...)
 • Millora de les instal·lacions tèrmiques i d’iluminació (potència mínima: 40kW
 • Incorporació de la biomassa a les instal·lacions tèrmiques (potència mínima 40 kW)
 • Incorporació de l’energia fototèrmica (Potència mínima 10 kW)
 
- Costos que poden rebre ajuts:
 • Honoraris professionals, cost de gestió de l’ajuda, elaboració de projectes, direcció facultativa.
 • Obres, instal·lacions, compres i muntatge.
 
- Condició mínima de millora: Millora de la qualificació energètica total de l’edifici en com a mínim 1 lletra.
 
- Termini de presentació: fins al 31 de desembre de 2016, o fins exhaurir els fons.

 
Més informació www.idae.es  PARER + CRECE
 
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_pareer_crece_b9158361.pdf