Ajuts per a la rehabilitació energètica dels edificis – Programa PAREER II

Rehabilitació energètica dels edificis (Programa PAREER II)
 • Beneficiaris: comunitats de propietaris i agrupacions de propietaris d’edificis. No poden ser beneficiaris els habitatges unifamiliars
 • Objectiu: reduir les emissions de CO2 i  reduir el consum d’energia final en edificis construïts abans de l’any 2007. S’exclou ampliació d’edificis existents i edificis que es rehabilitin per canviar l’ús principal
 • Organisme promotor de l’ajut: IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
 • Incompatibilitat: els ajuts del programa PAREER II són incompatibles amb qualsevol ajuda atorgada per la mateixa finalitat
 • Excepcions d’incompatibilitat: quan l’ajut atorgat per altra entitat o organisme públic inclogui alguns dels criteris següents de promoció d’actuacions: criteri social1 o criteri d’alta eficiència energètica2
 • Alguns requisits: les actuacions no es poden haver iniciat abans de l’entrada en vigor del Programa Ajuts PAREER II
 • Cobertura de l’ajut: 90% (subvenció + préstec reemborsable) del cost de l’actuació. El cost elegible ha de ser mínim de  30.000€ i màxim de 4.000.000€
 • Tipus d’ajut:
  • Subvenció: del 20 % o del 30 % en funció del tipus d’actuació
  • Préstec: del 70% o del 60 % en funció del tipus d’actuació:
   • Tipus d’interès: EURIBOR + 0,0 %
   • Garanties: Aval bancari, dipòsit o segur de caució per import del 20% del crèdit
   • Termini de retorn: 12 anys (inclòs 1 de carència)
 • Ajut addicional: fins al límit màxim del cost de l’actuació quan inclogui alguns dels criteris següents: criteri social1 o criteri d’alta eficiència energètica2
 • Tipologia de les actuacions subvencionables (sempre en edificis anteriors a 2007):
  • Millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica (façanes, cobertes, fusteries...)
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’iluminació (potència mínima 40kW)
  • Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica (potència mínima 14 kW)
  • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica (potència mínima 12 kW)
 • Costos que poden rebre ajuts:
  • Honoraris professionals, cost de gestió de l’ajuda, elaboració de projectes, direcció facultativa
  • Obres, instal·lacions, compres i muntatge
  • No s’inclouran costos llicències, taxes, impost o tributs
 • Condició mínima de millora: millora de la qualificació energètica total de l’edifici en com a mínim 1 lletra
 • Termini de presentació: des del 3 de febrer fins al 31 de desembre de 2018 en l’Oficina Virtual IDAE. Cal signatura electrònica del representant.
1 criteri social: edificis que hagin estat qualificats definitivament sota algun regim de protecció pública o edificis ubicats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes.
 
2 criteri d’alta eficiència energètica:  s’assoleixi classe energètica “A” o “B” o que s’incrementi en més de dues lletres la qualificació energètica inicial de l’edifici existent. Aquesta millora de qualificació energètica es pot obtenir mitjançant l’execució d’una tipologia d’actuació o combinació de vàries. O quan inclogui alguns dels criteris següents de promoció d’actuacions: criteri social


Més informació www.idae.es  PAREER II
 
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=ff808181594f950d0159888a3f290065

https://tramitador.idae.gob.es/egovOV-web/app/accesoDirectoProcedimiento-flow?execution=e1s1