Subvencions per al pagament del lloguer (MIFO)

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2019 (MIFO)
En què consisteixen?

La finalitat d'aquesta subvenció és facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d'exclusió social.

Normativa específica:

Resolució TES/816/2019, de 29 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament al lloguer.

Resolució  TES/935/2019, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2019Requisits que cal reunir per sol·licitar-la:

-  Tenir residencia legal a Catalunya.
 
-  Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC i que no superin els màxims establerts a la base 5 de la convocatòria, excepte en els supòsits de víctimes del terrorisme.
No obstant l’anterior, quan l’import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l’IRSC indicat, els ingressos mínims exigibles seran els equivalents a l’import de lloguer anual.

El límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència, es determina en funció dels membres de la unitat de convivència i de les seves edats.
 
Si la unitat de convivència està formada per una sola persona adulta, el límit s’estableix en 1,415633 vegades l’IRSC.
 
Si la unitat de convivència està formada per dos o més persones:
 
a)      El sol·licitant computa 1,415633 vegades IRSC
b)      Per cada persona addicional es suma 0,471878 vegades l’IRSC.

Excepcionalment, si un cop resoltes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors, no s’ha exhaurit la dotació pressupostària, podran resultar beneficiaries les UC amb ingressos no superiors a 2,831267 IRSC.
 
-  Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 
-  No pagar un lloguer mensual superior a 750€. Per famílies nombroses fins a 900€.
 
-  Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 
-  Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 
-  Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

 -  No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei Estatal 38/2003.
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
Aquesta subvenció s'otorga per a l'any de la convocatòria.
L’import de la subvenció serà del 40% de la renda anual del lloguer de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400€ anuals.

Quan la puc demanar?
La convocatòria romandrà oberta del 16 de abril fins el 7 de juny de 2019, ambdós inclosos. 

Què necessito per poder demanar-la?
Emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida.

Què haig de fer per demanar-la?
Caldrà presentar la sol·licitud degudament complimentada i original i fotocòpia de tota la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (VIMUSA).
  
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8:15 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17:45 h
Telèfon: 93.745.79.10     Cal demanar cita prèvia per entregar la sol·licitud
 
Formularis i documentació:

Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer
Full de transferència bancària
Requeriments documentació
Llistat resolucions