Prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics

Prestacions per al pagament del lloguer per a Col·lectius Específics 2019
Llogaters perceptors PEUE desnonament o execució hipotecària i complementaries per donar continuitat al pagament del lloguer

En què consisteixen?
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. Es considera aquesta possibilitat en el moment que la unitat familiar destina més del 20 o 30% dels seus ingressos ponderats al pagament del lloguer. Aquest percentatge es determina  segons el seu nivell de renda que estigui per sota o per sobre de 0,94 vegades l'IRSC respectivament.

Per consultar els requisits i normativa específica:


1.     Per a beneficiaris de la prestació d’especial urgència adreçada a:
  •  Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener. 
  • Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució TES/7/1016, de 4 de gener.
 2.     L'ús d'aquest habitatge ha de ser el de domicili habitual i permanent.
 
3.     Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han d’esser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 
4.     Disposar d’ingressos suficients per a poder pagar el lloguer. Els ingressos de la unitat de convivència en el exercici fiscal 2017 no poden ser superiors a 1,5 vegades de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat en funció del nombre de membres que la componen.
 
 Taula d’ingressos 1,5 vegades IRSC:

 
1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
   15.935,46 € 16.428,31 € 17.134,90 € 17.706,07€
 
 
*En el supòsit què algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, acreditada igual o superior al 33%, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar
 
5.     No pagar un lloguer mensual superior a 600 €.
 
6.     Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 
7.     Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud.
 
8.     Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàlic.
 
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
L’import mensual de l’ajut oscil·la entre un màxim de 200 € i un mínim de 20 €.
 
 
La prestació serà la corresponent a les mensualitats que no hagi percebut l'ajut de l'any 2018 fins al mes de desembre de 2018, inclòs.
  
 
Quan la puc demanar?
La convocatòria romandrà oberta del 25/01/2019 al 01/03/2019, ambdós inclosos. 
 

Què necessito per poder demanar-la?
Emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida. 
 
Què haig de fer per demanar-la?
Caldrà presentar la sol·licitud degudament complimentada i original, fotocòpia de tota la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge de Sabadell.
 
 
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8:15 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17:45 h
Telèfon: 93.745.79.10 (Cal demanar cita prèvia per entregar la sol·licitud)

 
 
Formularis i documentació:
 
Sol·licitud per a la prestació al lloguer per a col·lectius específics
Declaració responsable d'ingressos

Full de transferència bancària
Llistat requeriments documentació
Llistat notificacions