Prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics

Prestacions per al pagament del lloguer per a Col·lectius Específics 2019
Habitatges gestionats per Borses de mediació, entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques

En què consisteixen?
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. Es considera aquesta possibilitat en el moment que la unitat familiar destina més del 20 o 30% dels seus ingressos ponderats al pagament del lloguer. Aquest percentatge es determina  segons el seu nivell de renda que estigui per sota o per sobre de 0,94 vegades l'IRSC respectivament.

Per consultar els requisits i normativa específica:
 
1.     Ser titulars d’un contracte de lloguer formalitzats a través de les borses de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre i signats a partir de l'1 de novembre de 2018.
 
2.     L'ús d'aquest habitatge ha de ser el de domicili habitual i permanent.
 
3.     Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han d’esser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 
4.     Disposar d’ingressos suficients per a poder pagar el lloguer. Els ingressos de la unitat de convivència de l’exercici fiscal 2017 no poden ser superiors a 1,5 vegades de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat en funció del nombre
de membres que la componen.
 
 Taula d’ingressos 1,5 vegades IRSC:

 
1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
   15.935,46 € 16.428,31 € 17.134,90 € 17.706,07€
 
 
*En el supòsit què algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, acreditada igual o superior al 33%, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar
 
5.     No pagar un lloguer mensual superior a 600 €.
 
6.     Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 
7.     Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud.
 
8.     Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s'accepta cap altres tipus de pagament en metàl·lic.
 
 
 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
 
L’import mensual de l’ajut oscil·la entre un màxim de 200 € i un mínim de 20 €.
 
L’ajut es començarà a percebre segons el cas:

a)   Per a titulars de contracte de lloguer o sotsarrendament signat a partir de l’1/11/2018 i fins el 31/12/2018: la prestació serà per tot l’any 2019.
b)   Per a titulars de contracte de lloguer o sotsarrendament signat entre l’1/1/19 i la data en que s’acaba el termini de la presentació de sol·licituds: la prestació serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2019, inclòs.
 
 
 
Quan la puc demanar?
La convocatòria romandrà oberta del 25/01/2019 al 31/10/2019, ambdós inclosos. 
 

Què necessito per poder demanar-la?
Emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida. 
 
Què haig de fer per demanar-la?
Caldrà presentar la sol·licitud degudament complimentada i original, fotocòpia de tota la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge de Sabadell.
 
 
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8:15 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17:45 h
Telèfon: 93.745.79.10 (cal demanar cita prèvia per entregar la sol·licitud)

 
 
Formularis i documentació:
 
Sol·licitud per a la prestació al lloguer per a col·lectius específics
Declaració responsable d'ingressos
Full de transferència bancària

Llistat requeriments documentació
Llistat notificacions