Prestacions econòmiques d'urgència especial

PRESTACIÓ PER SITUACIONS DE PÈRDUA DE L'HABITATGE.
Resolució TES/7/2016

(Convocatòria en termini)
 
En què consisteixen?
Aquest ajut està destinat a aquelles persones que tenen rebuts pendents de pagament del seu habitatge, ja sigui de lloguer o de compra, i que pugui comportar la seva pèrdua.


Qui pot gaudir d'aquests ajuts?
1. Ser titular titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament d'un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, a Catalunya.
 
2. Que els ingressos mensuals ponderats actuals de la unitat de convivència no siguin superiors a 2,50 vegades l'IRSC.

membre 2 membres membres 4 o més
membres
1.770,61 € 2.281,71 € 2.379,85 € 2.450,18 €
 

Persones o unitats de convivència amb discapacitat o gran dependència: 3 vegades l'IRSC.

membre 2 membres membres 4 o més
membres
2.655,91 € 2.738,05 € 2.855,82 € 2.951,01 €
 
 
 
3. Haver perdut l'habitatge a conseqüència d'un procès de desnonament o excecució hipotecària, i trobar-se en els següents supòsits:
  • Ser titulars d'un contracte de lloguer
  • Estar en un procés de cerca d'habitatge, en aquest supòsit s'ha d'aportar el contracte de lloguer en un termini màxim de 60 dies a partir de la data de resolució.

4. Que no sigui perceptor de les prestacions econòmiques de dret de concurrència de caràcter permanent per al pagament del lloguer ni de la renda bàsica d'emancipació.

5. No tenir altre habitatge en propietat, cap membre de la UC.

6. Que no hagin transcorregut 24 mesos entre la data què es deixa l'habitage i la data de sol·lictud de la prestació.
 

7. Haver pagat 3 mensualitats del lloguer o 6 quotes hipotecàries de l'habitatge anterior.
 

8. Que la data d'entrada en vigor del nou contracte no sigui anterior en 60 dies a la data en què es deixa l'habitatge, excepte en casos de dació en pagament o altres negocis jurídics, acordats entre parts, amb els mateixos efectes, en que aquest termini pot ser de 180 dies.
 

9. Tenir domiciliat el cobrament de la prestació.

10. No pagar un lloguer superior a 600 €.
 

11. Acreditar uns ingressos mensuals de la unitat de convivència iguals a l'import del lloguer.A quina quantia d’ajut tinc dret?
La Prestació es pot sol·licitar per dos conceptes diferenciats:
 
a) Pagament Lloguer: màxim 2.400 € anuals (200 € mes), si l’import anual del lloguer és inferior, la quantia de l’ajut serà el 60% de l’import anual del lloguer.

b) Despeses fiança: 600 € màxim (no pot haver transcorregut més de tres mesos entre la data de presentació de la sol·licitud i la signatura del contracte).

La quantia màxima de la prestació serà d’un import total de 3.000€ anuals
 

Quan la puc demanar?
La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any.
 
 
Què necessito per poder demanar-la?
Emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida. És necessari l’aportació o petició d’un informe socioeconòmic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell.
 
Què haig de fer per demanar-la?
Caldrà presentar la sol·licitud degudament complimentada i original i fotocòpia de tota la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge de Sabadell.
 
 

Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8:15 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17:45 h
Telèfon: 93.745.79.10
 
Aquesta prestació s’atorga una sola vegada.
 
 
Formularis i documentació
Sol·licitud de prestació econòmica d’urgència especial