Prestacions econòmiques d'urgència especial

PRESTACIÓ PER PAGAR EL PRÉSTEC HIPOTECARI
Resolució TES/7/2016

(convocatòria en termini)

 
En què consisteixen?
Aquest ajut està destinat a aquelles persones que tenen rebuts pendents de pagament del seu habitatge privat, i que pugui comportar la seva pèrdua.

 
Qui pot gaudir d'aquests ajuts?
1. Ser titular del préstec hipotecari destinat a l'adquisició de l'habitatge o del contracte d'arrendament. L'ús d'aquest habitatge ha de ser el de domicili habitual i permanent. 

2. Que els ingressos mensuals ponderats actuals de la unitat de convivència no siguin superiors a 2,50 vegades l'IRSC. 
 
membre 2 membres membres 4 o més
membres
1.770,61 € 2.281,71 € 2.379,85 € 2.450,18 €
 

Persones o unitats de convivència amb discapacitat o gran dependència: 3 vegades l'IRSC.

membre 2 membres membres 4 o més
membres
2.655,91 € 2.738,05 € 2.855,82 € 2.951,01 €
 
 
 
3. Tenir un deute amb un creditor privat de les rendes de lloguer o les quotes d'amortització de la hipoteca derivat per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles degudament justificades, a criteri dels serveis socials d'atenció primària o especialitzats. 

4. Que l'atorgament de l'ajut liquidi el deute existent i suposi que quedi sense efecte l'acció judicial, quan s'escaigui.

5. Haver pagat, com a mínim, les quotes dels 12 mesos anteriors al període pel qual es sol·licita la prestació. 

6. No tenir altre habitatge en propietat, cap membre de la UC 

7. Garantir la liquidació del deute existent. 

8. Ingressos mensuals mínims de la UC: iguals a l’import de la quota d’amortització hipotecària. 

9. Import màxim mensual de la quota hipotecària de 800 €.

 
A quina quantia d’ajut tinc dret?
La quantia serà l’equivalent al import total dels rebuts pendents de pagament amb un màxim de 12 mensualitats i/o un import màxim de 3.000€ anuals.
Cal acreditar el pagament de 3 mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.
En el cas de haver-ne estat beneficiari, caldrà que hagi transcorregut com a mínim un any per la tramitació d’una nova sol·licitud.
Durant la tramitació els Serveis socials municipals poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe i es podrà valorar sempre que el total de l’ajut no superi els 3.000 €.

 
Quan la puc demanar?
La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any.
 
 
Què necessito per poder demanar-la?
Emplenar la sol·licitud, a més d’anar acompanyada de l’acreditació dels requisits mitjançant original i fotocòpia de tota la documentació exigida. És necessari l’aportació o petició d’un informe socioeconòmic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell.
 
 
Què haig de fer per demanar-la?
Presentar la sol·licitud degudament complimentada i original i fotocòpia de tota la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge de Sabadell.
 
 
Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge de Sabadell (SEU VIMUSA) c. Blasco de Garay,17
Horari d’oficina:
Matins: de dilluns a divendres de 8:15 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 17:45 h
Telèfon: 93.745.79.10

Aquesta prestació és per a rebuts impagats fins el moment de la sol·licitud.
 
 
Formularis i documentació
Sol·licitud de prestació econòmica d’urgència especial