Masoveria Urbana

Inici procés d’adjudicació de tres habitatges de titularitat municipal al barri de Torre-Romeu. Disposeu fins al 24/04/2018, aquest inclòs, per presentar sol·licituds.

L’ajuntament de Sabadell posa en marxa un nou model d’accés a l’habitatge mitjançant la Masoveria urbana. Amb aquesta finalitat adhereix a aquest programa tres habitatges de titularitat municipal al barri de Torre-Romeu i inicia el procés d’adjudicació dels mateixos.
 
Els habitatges es cediran en règim de cessió d’ús en la modalitat de masoveria urbana, definida en l’article 3.k) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i en compliment del mandat establert també a l’article 42.3 del mateix text legal.
 
Podran optar a un d’aquests habitatges aquells qui manifestin la seva voluntat d’accedir i reuneixin els requisits d’accés.  Caldrà l’acreditació dels mateixos mitjançant l’aportació de tota la documentació detallada a les bases i aquella que l’oficina local d’habitatge així ho determini.
 
Requisits d’accés
 
a) Ser major d’edat o emancipat.
 
b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial a Sabadell i no tenir-ne en propietat.
 
c) Tenir una residència mínima continuada a Sabadell d’un any o de dos anys de forma discontinua en els tres anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, acreditada mitjançant el padró municipal d’habitatges.
 
d) No trobar-se incapacitat per a obligar-se contractualment segons la legislació civil.
 
e) A banda dels anteriors requisits, per a ser admès com a sol·licitant d’habitatge en règim de masoveria, caldrà:
 
i) Acomplir amb el criteri del nombre màxim d’ocupants per habitatge, d’acord amb l’article 4 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
 
ii) Que la suma dels ingressos nets de tots els membres de la unitat de convivència siguin iguals o superiors a mil dos-cents euros mensuals (1.200 €).
 
iii) Que els ingressos anuals ponderats de tots els membres de la unitat de convivència no sobrepassin 2,5 vegades l’IRSC en còmput anual de conformitat al següent desglossament:


Núm membres unitat familiar         1           2         3   4 ó més
Ingressos anuals 26.559,10€ 27.380,52€ 28.558,17€ 29.510,11€

 iv) L’acreditació documental d’aquests requisits s’exigirà en totes les sol·licituds en el moment de formalitzar-les i posteriorment, si escau, als adjudicataris en el moment de portar a terme la formalització del contracte.
 
 
 
Documentació acreditativa
 
i) Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del darrer exercici, dels membres de la unitat de convivència en edat laboral amb obligació de presentar-la.
ii) Certificat d’empadronament i de convivència.
iii) Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que hi conviuen.
 
iv) En el cas que el sol·licitant i/o els membres de la unitat convivencial estiguin en actiu, contracte de treball i les nòmines dels darrers 6 mesos de tots els que es trobin en aquesta situació.
 
v) En el cas de persones en situació d’atur, certificat o certificats de l’oficina de treball amb l’import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
 
vi) Per valorar la capacitació tècnica caldrà aportar qualsevol document de formació homologada o experiència laboral en un o diversos oficis del/la sol·licitant o qualsevol membre de la unitat convivencial
 
vii) Certificat o certificats que acreditin la percepció d’una pensió emesos per l’INSS, en cas que la persona sol·licitant o algun dels seus membres de la unitat de convivència sigui pensionista.
 
viii) Certificat negatiu de pensions públiques emès per l’organisme corresponent de la Seguretat Social.
 
ix) En cas d’autònoms, resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF corresponents a l’exercici anterior i l'acta o actes censals d'alta a l'IAE.
 
x) Les persones separades o divorciades amb fills menors aportaran la resolució judicial de divorci o separació on constin, si escau, l’import establert de pensió d’aliments i/o d’altres quantitats econòmiques compensatòries.
 
xi) Resolució d’atorgament i pròrrogues dels ajuts o prestacions que estiguin percebent.
 
xii) Extractes bancaris de tots els comptes dels quals siguin titulars qualsevol dels membres de la unitat de convivència.
 
xiii) Certificats de la gerència del cadastre respecte al fet que tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat no són propietaris ni titulars d’altres drets reals d’ús o gaudi de cap bé immoble.
 
 
Termini presentació sol·licituds
 
Podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida fins el dia 24/04/2018, aquest inclòs.
 
Procés d’adjudicació
 
Totes les sol·licituds presentades en els terminis establerts i reuneixin els requisits seran valorades segons els criteris de puntuació. En cas d’empat, se seguiran els criteris establerts a l’apartat 4 de les bases d’adjudicació.
 
Documents
 
Bases adjudicació
Sol·licitud
Llistat provisional admesos

Subscriu-te!

Vols rebre totes les notícies publicades per Vimusa al teu correu?

Subscriu-te deixant el teu nom i correu electrònic: