Sobre Vimusa

Dades per contactar

  • Habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (Vimusa)

  • Adreça: carrer de Blasco de Garay, 17 (Vapor Codina)
  • 08202 SABADELL

  • Tel. 93 745 79 10
  • Fax: 93 727 14 48

  • e-mail:
  • web: http:///www.vimusa.com

Perfil del contractant

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) és una empresa privada de capital íntegrament municipal, sense ànim de lucre, que adopta la forma de societat anònima mercantil.

Es va constituir el dia 6 de novembre de 1967 amb el nom de VIVIENDAS MUNICIPALES DE SABADELL, S.A, amb escriptura atorgada pel notari Enrique Peña Belsa.

Canviada la seva denominació per l'actual i adaptada a la vigent legislació mitjançant escriptura autoritzada pel notari Facundo Sancho Alegre el dia 25 de juny de 1992.

Modificats els estatuts socials: Primer, per escriptura autoritzada per la notària Maria del Dulce Nombre de Jesús Gómez Rodríguez Quintero, el 20 de març de 2000; segon, per escriptura autoritzada pel notari José Antonio García Vila el 19 de juliol de 2005; tercer, per escriptura autoritzada pel notari José Antonio García Vila el 5 de setembre de 2006; i quart, per escriptura autoritzada pel notari Javier Micó Giner el 21 de desembre de 2007.

Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Dades de la societat

El capital social, 100% públic, es fixa en 300.506,05 Euros i està dividit en 200 accions de 1.502,53025 Euros i correlativament numerades de l'1 al 200, totes nominatives i representatives d'una part alíquota del capital. Aquest capital està totalment subscrit i desemborsat.

Objecte de la societat

La Societat té per objecte la promoció i construcció d'habitatges protegits en la ciutat de Sabadell, destinats a la compra i al lloguer, la realització d'operacions relacionades amb la promoció i la rehabilitació d'edificis i/o d'habitatges i la promoció i la construcció d'altres edificacions, l'adquisició, promoció i gestió de terrenys i el foment d'activitats de serveis en l'àmbit de les competències municipals, així com la gestió i l'explotació de serveis públics en règim de concessió. Totes aquestes activitats podran ser realitzades de forma directa o amb participació en altres societats.

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. es va constituir en entitat urbanística especial, de conformitat al que preveu la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Instruccions internes de contractació (Només d'aplicació per aquelles licitacions adjudicades abans de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 18 de novembre, LCSP)

Anuncis

ACCEDEIX A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA